Van de predikant

Van de Predikant

De bloemengroet ging vanuit de dienst als dank naar ‘Kaleidoscope’ voor de muzikale inzet en ter bemoediging naar Pie van de Hoek, die na een ongelukkige val en heupoperatie nu revalideert in de Cornelia (Polderland) te Zierikzee. Verder ging een bloemengroet met onze gelukwensen naar het 45 jarig bruidspaar Ad en Marijke Verseput-Everaers op Achterpad 10, en naar de 80 jarige Date Mulder, Kromme Reke 22.

Overleden is op 8 maart op 99 jarige leeftijd in het Hospice in Zierikzee ons meelevend gemeentelid Jacoba (Koos) Tona Bezuijen. De begrafenis vond plaats op 14 maart te Renesse, na een afscheidsdienst vanuit het dorpshuis onder leiding van ds. Goodijk met een Lezing uit Psalm 139. Ook Erna Vos sprak samen met kleindochter Jacqueline een in memoriam uit. De man van Koos, Jan Iman, overleed op 21 oktober 1996, kort nadat ze verhuisd waren uit Ellemeet naar de Mauritsweg 21 in Renesse. Koos werd daarna een trouwe kerkgangster en bleef ook na haar verhuizing naar ‘Duinoord’ een trouw bezoekster van de weeksluitingen aldaar en via de kerktelefoon met onze gemeente verbonden. De verhuizing van het overzichtelijke Duinoord naar de onwennige nieuwe Duinen heeft haar niet goed gedaan, op haar oude dag. Wij herinneren ons haar als een bescheiden, vriendelijke vrouw en wensen haar zoon Daan en Riet in Ellemeet en dochter Jannie in Zierikzee alle goeds.
Overleden is op 9 maart op 87 jarige leeftijd in het ziekenhuis te Goes onze dorpsgenoot ir. Cornelis (Kees) Theophile Hart van de Mauritsweg 80. De crematieplechtigheid vond plaats te Middelburg op 15 maart. Na zijn jeugdjaren op Renesse keerde hij in 1999 terug. We wensen zijn vrouw Danny, met wie hij bijna 60 jaar getrouwd was, veel sterkte. Ook zijn zoon Peter en Christine op de Hogezoom 144.
Overleden is op zondagmorgen 11 maart in zijn kamer in ‘De Duinen’ op 91 jarige leeftijd Janus(Jan) Machiel Schipper. De begrafenis vond plaats op 15 maart te Renesse, na een afscheidsdienst vanuit het dorpshuis onder leiding van ds. Goodijk. Ik las daarbij uit Psalm 69,1-7 en 14-17 en uit Matteüs 14,22-33. Ook Karel Steur en Riet Groenleer spraken enkele woorden ter herinnering aan Jan.  Jan woonde en werkte in Rotterdam, als verpleegkundige bij Humanitas, woonde met zijn partner Henk in Zierikzee en in de Vronenburg in Renesse en de laatste fase in ‘De duinen’. In de zomertijd voorheen vele jaren op camping ‘Bona Fide’. Jan was geen gemakkelijke broeder, met veel dieptepunten en achterdocht in zijn leven, maar ook met een zachte kant voor velen. Toen Jan zwakker werd, werd zijn trouwe partner Henk, met wie Jan in 2010 trouwde, sterker. Henk bleef Jan trouw tot aan zijn laatste dag, toen hij het overlijdensbericht van Jan ontving tijdens onze kerkdienst in Renesse. Hoewel Jan zich vroeger als dooplid had laten uitschrijven uit de kerk, vond hij toch een nieuwe ingang en voelde zich, samen met Henk, thuis in onze dorpsgemeente. Wij wensen zijn partner Henk Korbee in de Vronenburg 1/7 Gods zegen over zijn verdere levensweg.

In het ziekenhuis te Goes is opgenomen To de Feiter van de Mauritsweg 15, nadat ze enkele dagen thuis was uit het Zorgpension van Zierikzee. We wensen haar en Siem Gods nabijheid in deze moeilijke tijd. In de Cornelia verblijft Pie van de Hoek uit de Vronenburg voor revalidatie.

Giften: €10 en 2 x €20 voor de kerk.

Van de Predikant Van de Predikant Van de Predikant Van de Predikant

Van de Diaconie

Informatie en collecte overzicht

Zondag 25 maart 2018:

De eerste collecte (van de diaconie) is een 40-dagentijdcollecte en is voor Mothers’ Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk in Oeganda. Zij ondersteunen gezinnen die leven met armoede, ziekte of huiselijk geweld. Bezoekmedewerkers leren vrouwen in afgelegen dorpen nieuwe vaardigheden aan, bijvoorbeeld hoe zij door een stabiel gezinsleven kinderen tot bloei kunnen brengen. Ook geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv/aids.

De collecte bij het uitgaan van de kerk is bestemd voor het werk van onze kerkrentmeesters in Renesse en Noordwelle.

De kerkenraad beveelt de genoemde collectes van harte bij u aan en vertrouwt erop dat u dit belangrijke werk steunt.

 

Zondag 1 april 2018:

Vandaag (Eerste Paasdag) collecteert de diaconie voor stichting 'Help mij leven'. Deze stichting realiseert, samen met de plaatselijke organisaties REMER en Sparta, onderwijs en sport voor straatkinderen in Brazilië.

De tweede collecte, bij de uitgang, is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters, om onze eigen kerkelijke gemeente in financiële en materiële zin zo gezond mogelijk te houden.

Namens de kerkenraad worden beide collectes van harte bij u aanbevolen. Ieders bijdrage is essentieel om het genoemde werk te blijven waarmaken!

 

Zondag 8 april 2018:

De collecte tijdens de eredienst is voor het noodhulpfonds van onze eigen diaconie. Vanuit dit fonds worden indien nodig dorpsgenoten geholpen die in financiële nood verkeren. Ook in onze tijd worden wij nog met deze problemen geconfronteerd. Ondanks zuinig en behoedzaam leven ontstaan soms incidentele en onvoorziene tekorten, zoals bij medische zorg, een taxirit of noodzakelijke kleding. Weet dat de kerk hulp wil bieden, als dit iemand overkomt. Schroom niet en geef het aan als wij iemand kunnen helpen. We hopen dat u die hulp mede mogelijk blijft maken door te geven in deze collectes.

De tweede collecte, bij het uitgaan van de dienst is bestemd voor het werkveld van ons College van Kerkrentmeesters: zorg dragen voor het financieel en materieel reilen en zeilen van de kerkelijke gemeente. De kerkenraad beveelt u aan om ruimhartig bij te dragen.

 

 

 

Van de Kerkrentmeesters

Van de Kerkrentmeesters

Kerkdienst Collecten

De opbrengst van de huidige collecten loopt nog achter bij het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar. Om een en ander wat meer inzichtelijk te maken heeft onze kerkrentmeester Leo Lemsom een geldthermometer gemaakt. Bezoekers van de kerk in Renesse, hebben de thermometer misschien al zien hangen naast de nieuwe boekenkast. De letters geven van beneden naar boven de maanden van het jaar aan. De horizontale balken geven het 5-jarig gemiddelde weer. Het zand in de buis geeft de werkelijke stand van zaken aan. Zoals u kunt zien lopen de opbrengsten van de collecten nog achter.

We hopen voor de komende maanden op een beter resultaat en daar hebben we uw steun hard bij nodig!

Van de scriba

PKN Westhoekberaad

Het Moderamen vergadert elke eerste maandag van de maand. 

De kerkenraad vergadert elke tweede dinsdag van de maand. Indien u iets voor de kerkenraadsvergadering wilt inbrengen, wilt u dit dan svp vóór de moderamenvergadering melden bij de predikant of bij de scriba?

Agenda Actueel

21 maart, 17.00 uur: kerk Noordwelle: meditatief zingen

                      18.00 uur: kerk Noordwelle: vesper

                      18.30 uur: koor Noordwelle: maaltijd (opgave op maandag via info@kloosterwelle.nl)

20 maart, …

Lees het hele artikel

Uitnodiging Paasmaaltijd 2018

Iedereen uit Renesse en Noordwelle is van harte welkom bij de Paasmaaltijd.
Deze maaltijd wordt gehouden in

het Dorpshuis van Renesse
op woensdag 28 maart 2018,
van 15.00 uur tot ongeveer 18.00 uur.

Komt u ook?
Iedereen die er bij …

Lees het hele artikel

Concert Schouws Kamerkoor

Op zaterdag 23 april 2016 geeft het Schouws Kamerkoor o.l.v. Wim Boer, om 20.00 uur een concert in de Adriaanskerk te Dreischor:

'Tussen Pasen en Pinksteren'

Het belooft weer een mooie avond te worden en we nodigen u dan ook van harte …

Lees het hele artikel

Column Piter Goodijk

Onze dorpsdominee schrijft wekelijks in de Wereldregio een column. Met altijd de actualiteit voor ogen inspireert hij de lezer met geloof, hoop en liefde. Altijd een kritisch vrolijke noot, die tot nadenken aanzet.
Iedere 14 dagen worden …

Lees het hele artikel

Gesprekskringen

hieronder kunt u informatie vinden omtrent gesprekskrinen in de Westhoek

Kringwerkprogramma 2017 - 2018

Bijbelkring met het oog op de Schriftlezingen van de komende zondag

Kloosterwelle

In de kerk van Noordwelle: iedere woensdag …

Lees het hele artikel