Kerkdiensten

Kerkdiensten

Kerkdiensten

Kerk, Kinderkerk en Koffie

Kerkdienst gemist?

Collecteoverzicht


Zondag 25 maart 2018, Palmzondag

Renesse, samen met Noordwelle

9.30 uur: ds. P. Goodijk

Organist: Kees Groenleer

Kinderkerk: in het koor

Collecten: gezinnen in Afrika en kerkenwerk

 

Woensdag 28 maart, Stille Week

Noordwelle, met ‘Samen Vieren’

19.30 uur: oecumenisch avondgebed

 

Goede Vrijdag 30 maart

Renesse, met ‘’ Samen Vieren’

19.00 uur: stille tocht met het Kruis

19.30 uur: Gedachtenisdienst rond het sterven van Jezus

 

Zie verder het avondprogramma van de hele Stille Week hieronder.

 

1 april 2018, Pasen

Renesse

9.20 uur: Paasjubel bij de hoofdingang kerk

9.30 uur: ds. P. Goodijk

Organist: Kees Groenleer

Medewerking Schouws Koperensemble met Henk Blom

Kinderkerk: in het koor

Collecten: straatkinderen Brazilië

11.00 uur: Deutscher Evangelischer Gottesdienst

Pfarrer Thomas Stockkamp, Krefeld

Organist: Kees Groenleer

Ouderling: Letty Simoms

Noordwelle

11.00 uur: ds. P. Goodijk

Organist: Ton Kranendonk

Fluitist: Hetty Kuhn- de Wette

 

Zondag 8 april 2018

Noordwelle, samen met Renesse

11.00 uur: ds. J. Herweijer

Organist: Ton Kranendonk

Kinderkerk: in het koor

Collecten: noodhulp diaconie en kerkenwerk

Kerkdiensten Kerkdiensten Kerkdiensten Kerkdiensten

stille week 2018

avondprogramma

 

Op de 6e zondag van de 40-dagentijd is het Palmpasen: een feestelijke zondagmorgen waar de intocht van Jezus wordt gevierd:Hosanna, de zoon van David. Gezegend die komt in de naam van de Ene.
Vanaf die zondag is er t/m woensdag een kort avondgebed steeds op een andere locatie. Vaste aanvangstijd is half acht.
Hieronder volgt het schema.

zondag 25 maart
19.30 uur
Avondgebed, in PG Scharendijke, palmzondag

maandag 26 maart
19.30 uur
Avondgebed, in HK Burgh

dinsdag 27 maart
19.30 uur
Boeteviering, in de R.K. kerk te Haamstede

woensdag 28 maart
19.30 uur
Avondgebed, in HK Noordwelle

donderdag 29 maart
19.30 uur
Witte Donderdag, Avondmaal in de HK Burgh

vrijdag 30 maart
19.00 uur
Goede Vrijdag, Stille tocht door Renesse
19.30 uur
Goede Vrijdag, in HK Renesse

zaterdag 31 maart
21.00 uur
Stille Zaterdag, Avondwake in de Pelgrimskerk

zondag 1 april
06.00 uur
Dageraaddienst met ontbijt in de Pelgrimskerk Haamstede

We hebben dit jaar als thema voor de avondgebeden gekozen lied 633: Neem mij aan zoals ik ben……
Leden van de oecumenische werkgroep Samen Vieren verzorgen deze diensten.
Met enige trots vermeld ik nog dat Ger van Dijk weer gezorgd heeft voor de illustratie van het liturgieboekje voor deze dagen.
Evenals afgelopen jaar wordt medewerking verleend door een dubbelkwartet en door Mientje Bliek, fluit. Bij het verlaten van de kerk kunt u iets geven voor het Hospice in Zierikzee.
Achterin het liturgieboekje treft u nadere informatie aan.

De Stille Week mag zich verheugen in een groeiend aantal bezoekers.
Mogen we ook op u rekenen?

Inhoud van de dienst

Inhoud van de dienst

Geloof in Beloften

    

Komende zondag vieren we, met de klok een uur vooruit in de zomertijd, gezamenlijk in Renesse de Palmzondag. Helaas zonder het ‘oma koor’ van Irina vanwege teveel afvalligen. Wel met de families van Koos Bezuijen en Jan Schipper, die de gedenksterren aan het gedenkkleed toevertrouwen. Ook ontsteken we de Amnesty-kaars voor mensen die lijden onder onrecht. De Schriftlezingen zijn uit Marcus 11,1-11 en uit Marcus 15,1-15 op deze Palm -en Passiezondag. We zingen daarbij uit Lied 556: “Alles wat over ons geschreven is… heden hosanna, morgen kruisig Hem”.
 

Het avondprogramma van de Stille Week vindt u boven dit artikel, waarbij we, in oecumenisch verband, van dag tot dag, van kerk tot kerk, op weg gaan naar Pasen.

Op Goede Vrijdag schenken we onze Paaskaarsen als troost aan twee mensen die een lange lijdensweg moeten gaan.

Op de vroege Paasmorgen, om 6.00 uur, ontsteken we de nieuwe Paaskaarsen aan het zelfde vuur bij de Pelgrimskerk aan de Platboslaan, lezen en bezingen we het Paasevangelie volgens Marcus, delen we Brood en Wijn en genieten we na deze korte en kernachtige Dageraaddienst van het gezamenlijke Paasontbijt.
Vervolgens vieren we, ieder in eigen gemeente, de Paasmorgendienst. In Renesse met het Koperensemble, in Noordwelle met de fluitist. De Schriftlezingen zijn uit Genesis, 2,15-18 en uit Johannes 20,1-18. Over schepping en herschepping, in de tuin van (h)eden, over de mens en zijn hulp tegenover hem of haar. Tussen Pasen en Pinksteren lezen we uit het eerste Testament de grote verhalen over de mensheid volgens Genesis 1-11. “Sta op, een morgen ongedacht”, met Lied 630. Om 11.00 uur is de Duitse Paasdienst voor onze Duitse gasten. In deze dienst gaat Pfarrer Thomas Stockkamp voor de laatste keer voor, sinds 1999. Onze ouderling van dienst, Letty,  zal hem namens onze gemeente bedanken voor al zijn trouwe en inspirerende diensten. Gelukkig hebben we nieuwe opvolgers gevonden voor de Duitse diensten in de komende zomer.

Zondag 8 april vieren we gezamenlijk in Noordwelle ‘Beloken Pasen’ met mijn collega uit Burgh, Janneke Herweijer.

Gezamenlijke diensten:

Tijdens het gemeenteberaad op 28 januari 2018 is in goed overleg besloten om in 2018 25 dubbele diensten in Renesse en Noordwelle te wijzigen in 15 gezamenlijke diensten in Renesse, om 9.30 uur en 10 gezamenlijke diensten in Noordwelle, om 11.00 uur. De Feestdagen en Avondmaalsdiensten vieren we dit jaar nog in beide dorpskerken, onder leiding van de eigen predikant. Een voorstel uit het gemeenteberaad is om in 2019 om en om, in Renesse en Noordwelle, iedere zondag om 10.00 uur, gezamenlijk te vieren. Daarover praten we verder in april. Daarmee willen we ook tegemoet komen aan het regelmatig samen vieren met de 4 samenwerkende kerken van Schouwen. Het betekent dat niet iedere zondag de kerk meer open is op Renesse of Noordwelle en dat er een beroep gedaan wordt op de goodwill van de dorpsgemeente om enkele kilometers of mijlen verder te gaan voor de buurtkerk. Om elkaar te stimuleren om samen te ‘carpoolen’ vanaf de dichte dorpskerk en de gemeenschapsvorming zodoende te bevorderen. We hopen van harte op uw aller medewerking en op blijvende inspirerende diensten.

Inhoud van de dienst Inhoud van de dienst Inhoud van de dienst

De organisten

Passie voor muziek en orgel

Kees Groenleer (Renesse) en Ton Kranendonk (Noordwelle) zijn de trouwe organisten van onze gemeente. Met passie en deskundigheid begeleiden zij de diensten. Nelleke de Kok en Joost de Nooijer zijn hun trouwe vervangers. Wat is een kerk zonder organist? Geweldig dat zij iedere dienst opnieuw hun muzikale talent met de gemeente willen delen! In deze rubriek treft u bijdragen van hen aan.

De organisten De organisten

Het nieuwe Liedboek

Waarom een nieuw Liedboek?

Het oude liedboek verscheen in 1973. Sinds die tijd zijn er veel nieuwe liederen bijgekomen. Ook zijn de kerken pluriformer geworden, dat wil zeggen dat er verschillende stromingen naast elkaar bestaan. Door deze diversiteit is er behoefte ontstaan aan andersoortige liederen. En ook de vorm van de kerkdiensten (de liturgische praktijk) is sinds 1973 veranderd. Deze verandering vraagt om andere zangvormen naast het strofische lied. Het nieuwe Liedboek is binnen onze gemeente ingevoerd in september 2013. Meer informatie volgt de komende maanden van onze Liturgiecommissie.

Liedboek

Het nieuwe Liedboek Het nieuwe Liedboek Het nieuwe Liedboek Het nieuwe Liedboek

Kosters

Gastheerschap met gevoel voor detail

In beide kerken zijn er meerdere kosters actief die bij toerbeurt dienst doen in de kerk. Zij treffen als gastheer of gastvrouw alle voorbereidingen om de dienst goed te laten verlopen. Ook heten zij alle bezoekers welkom bij de ingang van de kerk en geven zij informatie.

Welke taken heeft de koster?

 • Openen van torendeur en zijdeur kerk en de oprit vrij maken
 • Glaasje koud water neerzetten bij katheder en op de preekstoel
 • Bijbel op kansel open leggen
 • Checken of de kleur van de linten aan de preekstoel in overeenstemming is met de tijd van het jaar
 • Kaars op avondmaalstafel aansteken
 • Schaal en beker uit de offerkist halen en op de tafel plaatsen
 • Schakelaar ringleiding en modem (internet) aanzetten
 • Collectezakken klaar legeen
 • Geluidsinstallatie checken en aanzetten
 • Liedboeken en Bijbels klaarleggen
 • Lantaarns aansteken bij de toreningang
 • Bij een doopdienst het doopvont vullen met water
 • De borden aanpassen met de liedkeuze van de dominee van die zondag
 • Het luiden van de klok voor aanvang van de dienst

Kosteroverleg

Eind november heeft er een kostersoverleg plaatsgevonden in "het koor"van de Jacobuskerk.

Ad Blom, Hans vd Assem, Marlies v Pijkeren en Arie, Henk Krijger, Leo Lemsom,Karin Korstanje, Peter Jonker en Isabel,Walter Visser.

Het was al weer een tijdje geleden dat wij elkaar eens hebben ontmoet en de in en outs konden bespreken. Kom je er toch achter dat sommige het al tientallen jaren doen!

Belangeloos en nog met plezier ook.

Besproken zijn enkele verbeterpunten voor de toekomst en daar gaan wij zeker mee aan het werk.

Mocht het iemand aanspreken, orienteer je eens of spreek een koster erop aan. Er mag best nog iemand bijkomen !

De foto geeft enkele kosters weer van het gezellig en constructieve samenzijn.

Kosters Kosters

Kinderkerk Mirjam & de Crèche

Kinderkerk Mirjam & de Crèche

Bijna elke zondag is er tijdens de dienst in de Jacobuskerk ook Kinderkerk 'Mirjam'. In de zomermaanden is ook de crèche geopend. Als de kinderen terugkomen uit de Kinderkerk, vertellen ze altijd even aan de dominee en de mensen in de kerk, waarover ze met elkaar hebben gesproken, gezongen of wat voor moois ze hebben geknutseld. Vaak is er wel een speciaal kadootje bij voor dominee Piter Goodijk. Hier staat hij met een mooie ketting die hij kreeg, vanwege zijn 25 jarig jubilem als predikant.

De kerkdienst wordt samen met de kinderen begonnen en geëindigd. De kinderen mogen voor en na de Kinderkerk in de voorste kerkbank zitten, samen met de leiding. De leiding bestaat uit de lieve juffen: An en Marieke Braber, Petra van Bleijswijk, Willeke Braber-Schot en Ester Horst-Glerum. Voordat de dominee begint aan de preek voor de grote mensen, gaan de kinderen hun eigen kerkdienst vieren in het koor van de kerk. Ze hebben daar een heel sfeervolle eigen speel- en werkhoek. Samen nemen ze het kaarslicht mee vanaf de Paaskaars uit de kerk en luisteren ze naar een Bijbelverhaal. Daarna wordt er gekleurd, geknutseld of gezongen of spelen ze met elkaar een spel. Ook vakantiekinderen vinden het heel leuk om mee te doen. Kom je ook?

Kinderkerk Mirjam & de Crèche Kinderkerk Mirjam & de Crèche

Kerkdienst via intermet beluisteren

Dienst gemist? Luister alsnog!

Kunt u tijdens een dienst niet in de kerk aanwezig zijn,
of wilt u een dienst terugluisteren?
De kerkiensten worden opgenomen en zijn via internet te beluisteren.

1. Ga naar kerkdienst gemist

2. Kies een datum in de kalender rechts.

3. Klik op "AudioPKN Renesse-Noordwelle " onder de kalender

4. Klik op de startpijl in het schermpje links van de kalender

Goede aandacht!

Agenda Actueel

21 maart, 17.00 uur: kerk Noordwelle: meditatief zingen

                      18.00 uur: kerk Noordwelle: vesper

                      18.30 uur: koor Noordwelle: maaltijd (opgave op maandag via info@kloosterwelle.nl)

20 maart, …

Lees het hele artikel

Uitnodiging Paasmaaltijd 2018

Iedereen uit Renesse en Noordwelle is van harte welkom bij de Paasmaaltijd.
Deze maaltijd wordt gehouden in

het Dorpshuis van Renesse
op woensdag 28 maart 2018,
van 15.00 uur tot ongeveer 18.00 uur.

Komt u ook?
Iedereen die er bij …

Lees het hele artikel

Concert Schouws Kamerkoor

Op zaterdag 23 april 2016 geeft het Schouws Kamerkoor o.l.v. Wim Boer, om 20.00 uur een concert in de Adriaanskerk te Dreischor:

'Tussen Pasen en Pinksteren'

Het belooft weer een mooie avond te worden en we nodigen u dan ook van harte …

Lees het hele artikel

Column Piter Goodijk

Onze dorpsdominee schrijft wekelijks in de Wereldregio een column. Met altijd de actualiteit voor ogen inspireert hij de lezer met geloof, hoop en liefde. Altijd een kritisch vrolijke noot, die tot nadenken aanzet.
Iedere 14 dagen worden …

Lees het hele artikel

Gesprekskringen

hieronder kunt u informatie vinden omtrent gesprekskrinen in de Westhoek

Kringwerkprogramma 2017 - 2018

Bijbelkring met het oog op de Schriftlezingen van de komende zondag

Kloosterwelle

In de kerk van Noordwelle: iedere woensdag …

Lees het hele artikel