Financiën

Bankrekeningen

Algemeen 

 • Rabobank rekening NL79 RABO 0357807286,  t.n.v. C.V.K. PKN HG Renesse/Noordwelle

Actie Kerkbalans

 • ING rekening NL98 INGB 0000113395,  t.n.v.College van Kerkrentmeesters, PKN Hervormde Gemeente Renesse-Noordwelle

Diaconie en Bloemenpot

 • ING rekening NL50INGB0000216109,  t.n.v.Diaconie Nederlands Hervormde Gemeente Renesse-Noordwelle

Bankrekeningen

Verhuurbeleid kerken

Beide kerken kunt u huren voor passende gelegenheden. Dit kan zijn een trouwdienst of een rouwdienst. Maar ook voor een concert of tentoonstelling kunt u terecht. Uiteraard is dit wel afhankelijk van andere activiteiten en reserveringen.

Wilt u meer informatie over de tarieven en het huishoudelijk reglement ? Neemt u dan contact op met de kerkrentmeester. Zie verder bij 'Alle Adressen'. Hij informeert u graag verder.

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de kerkrentmeester/ontvanger.

ANBI - beleidsplan

PKN Hervormde Gemeente Renesse-Noordwelle.

Inleidend gedeelte beleidsplannen 2014-2017                                                       febr. 2014

1.    Doelstelling en profiel van onze gemeente.

1.1.  Doelstelling:

De gemeente Renesse-Noordwelle wil in haar vieren, spreken en handelen Gods liefde voor allen zichtbaar te maken.

 1. Profiel:

  De Hervormde gemeente Renesse-Noordwelle (PKN kerk) vormt een eigentijdse muzikale gemeente van Christus rondom de centrale monumentale dorpskerk(en), pastoraal meelevend met het dorp, diakonaal betrokken bij de wereld, in een gastvrije en oecumenische sfeer.

  Een soort VVV gemeente (Verwachtingsvol, Vertrouwenwekkend, Verzetbiedend) in een recreatiecontext met een kleinere (oudere) kern van (70) trouwe kerkgangers en een breed draagvlak van (150) vrijwilligers.

 2. Organisatie.

  2.1.  Organisatieschema. Zie Organogram bijlage 1

  1. Vertegenwoordigingen namens de kerkeraad.

   Afgevaardigden van de kerkenraad hebben zitting in Windkracht 8, commissie recreatieopastoraat,  classis, Oecumenische werkgroep ‘Samen Vieren’, Gezamenlijke Moderamina Westhoek PKN, zie Organogram bijlage

   2.3.    Predikant.

   De gemeente Renesse-Noordwelle streeft ernaar continue een fulltime predikant in dienst te hebben. De predikant is lid van het moderamen en kerkenraad.

   Van onze predikant verwachten wij:

 • Bijbelgetrouwe actuele prediking, als voorganger in een eenvoudige oecumenische liturgie met een open Avondmaals- en Dooppraktijk, met ruimte voor creativiteit.
 • (Bege)leiding van het kringwerk en de basiscatechese op de openbare school.
 • Actieve deelname aan het gewone pastoraat en begeleiding van het pastoraal beraaad.
 • Deelname (geen vz.) aan kerkenraad, moderamen, gemeenteberaad en bovenplaatselijke vergaderingen en verantwoordelijkheden.
 • Verzorgen publiciteit : kopij, wekelijks kerkbode en elk kwartaal van ‘t Kerkplein
 • Stimulerende inbreng in de ontwikkeling van onze musical-gemeente
 • Samenwerking met de (part-time)recreatiepastores in de ontwikkeling van een open dorpskerk
 • Samenwerking met naburige collega’s in de ontwikkeling van de missionaire werkgroep Windkracht 8 + Samen Vieren
 • Betrokkenheid bij de kinderkerk, tienerkring, jongeren en het dorp.
 • Dat hij/zij wil wonen in het centrum van het dorp, bij voorkeur in de ruime pastorie in de ring (Reke) van Renesse

Zowel de kerkrentmeesters, de diaconie en het pastoraat hebben ieder een eigen beleidsplan en zijn apart gedocumenteerd.

Bijlage 2

Subdoelstellingen Beleidsplan voor de verschillende commissies:

1.Kringwerk/catechese:

Verdieping/toerusting omtrent geloof ,kerk en (samen)leven,

mbv.een thema/boek,in gesprek met elkaar.

2.Godsdienstonderwijs:

Kinderen van groep 3-8 van de openbare basisschool in Rn.en Nw.

laten kennismaken met (kern )verhalen uit de Bijbel,met de Christelijke feesten,rituelen,

met enkele personen,momenten uit de kerkgeschiedenis,met linken naar andere wereldreligies en met voortdurende linken naar de actualiteit en de huidige samenleving,

met respect voor het openbare karakter van de school.

3.Kinderkerk:

Een bijdrage leveren aan de christelijke opvoeding en ontwikkeling van kinderen(4-12j.)

via het vertellen en verwerken van Bijbelverhalen,het aanleren van liederen en gebeden

en via deelname aan bepaalde kerkdiensten.

4.”Windkracht-8”:

Missionaire beweging(presentie en uitdaging in/naar de samenleving)van 7 kerken in de Westhoek,opdat mensen toegewijde volgelingen worden van Jezus Christus,opdat mensen nieuwsgierig worden naar de inhoud van het geloof.

5.”Samen Vieren”:

Organiseren van gezamenlijke vieringen(RK-PKN)en bezinningsmaaltijden om de eenheid in Jezus Christus te bevorderen en de ene moederkerk.

6.Recreatiepastoraat:

Pastorale zorg en recreatieve dienst verlenen aan - ,maar ook luisteren naar/leren van gasten en bewoners om niet alleen een open kerk maar ook een open gemeente te worden.

Opdat de ruimte van de kerk ook door de week tot haar recht komt als stiltecentrum, gebedshuis,ontmoetingsplek,cultuur-muziekcentrum,plek van verwondering,monument.

7.Classis:

Bovenplaatselijke verantwoordelijkheid van de kerken op Schouwen-Duiveland en Tholen gestalte geven door het onderlinge geestelijke gesprek en de gemeenteopbouw en door het contact met de landelijke synode en een stuk gezamenlijke organisatie(Ordinantie 4,3,14-16)

8.Vantkerkplein:

Een breed communicatieblad(huis-aan-huis)voor kerk en dorp om met elkaar mee te leven. 

Benoemingen vinden plaats binnen de betreffende commissies met goedkeuring door de kerkenraad.

Verslagen worden ontvangen door de kerkenraad, regulier of op verzoek en maken deel uit van het jaarverslag van de gemeente.


ANBI - Organogram

ANBI - gegevens

A. Algemene gegevens

Naam ANBI                                                 Hervormde Gemeente Renesse-Noordwelle

RSIN/Fiscaal nummer                                 802550794

Website                                                       www.kerkrenessenoordwelle.nl

E-mail                                                          scriba.renessenoordwelle@gmail.com

Adres                                                           Korte Moermondsweg 3

Postcode                                                     4325 LA

Plaats                                                          Renesse

De Hervormde Gemeente Renesse-Noordwelle is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinatie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinatie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente bestaat de kerkenraad uit:

1 predikant

3 ouderlingen

3 diakenen

3 ouderling-kerkrentmeesters

1 kerkrentmeester

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinatie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.kerkrenessenoordwelle.nl vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.  Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijk colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke acitiviteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. De Hervormde Gemeente Renesse-Noordwelle bestaat uit de twee kernen Renesse en Noordwelle met elk een monumentaal kerkgebouw. Voor de komende jaren is voor beide kerkgebouwen door de Rijksoverheid subsidie toegezegd voor de instandhouding van deze gebouwen (BRIM-subsidie). Onze kerkelijke gemeente moet 50% van deze kosten zelf dragen.

H. Verkorte staat van baten en lasten 2015 met toelichting en begroting 2016

download jaarrekening

download begroting

Toelichting

Baten

-baten onroerende zaken, dit betreft hoofdzakelijk de inkomsten uit de verhuur van de kerkgebouwen en de pastorie;

-rentebaten en dividenden, dit betreft de inkomsten uit vermogen

-opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen, dit betreft een deel van de inkomsten uit de jaarlijkse Renessedag. Onze kerk organiseert deze dag samen met 2 verenigingen uit Renesse

-bijdragen levend geld, dit betreft de jaarlijkse bijdragen van kerkleden en dorpsgenoten uit de actie Kerkbalans alsmede de opbrengsten uit collecten tijdens kerkdiensten en de dankdagcollecte

-door te zenden collecten, dit betreft de collecten tijdens kerkdiensten voor de diaconie. Deze zijn wekelijks voor een bepaald doel en worden doorgezonden naar dit specifieke doel.

-subsidies en bijdragen, dit betreft de subsidie op het godsdienstonderwijs op de openbare basisschool  wat verzorgd wordt door onze predikant en de subsidie voor de instandhouding van monumentale kerkgebouwen

Lasten

-lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen, dit betreft normaal onderhoud aan de gebouwen inclusief kosten voor energie en verzekeringen.

-pastoraat, dit betreft de kosten voor de predikant alsmede de kosten van gastpredikanten.

-verplichtingen/bijdragen andere organen, dit betreft de afdrachten aan de solidariteitskas en het kerkrentmeesterlijk quotum

-salarissen, dit betreft de vergoedingen van de onkosten van vrijwilligers

-kosten beheer en administratie, dit betreft de kosten voor de administratie, kerktelefoon en publiciteit.

-overige baten en lasten, dit betreft hoofdzakelijk de door te zenden collecten van de diaconie (zie ook onder baten “door te zenden collecten”.

ANBI - plaatselijke regeling

Plaatselijke regeling
ten dienste van leven en werken
van de Hervormde Gemeente Renesse-Noordwelle,
deel uitmakend van de Protestantse Kerk Nederland.

 

Plaatselijke invulling van de nieuwe kerkorde van de PKN en haar ordinanties:

O.2.2:Leden

Onze gemeente telt 169 belijdende leden,216 doopleden en 215 verbonden/geboorteleden.

O.2.3:Gastleden

Onze recreatiegemeente kent vele gastleden. Zij ontvangen ons kwartaalblad”Vantkerkplein”, zijn veelal trouwe kerkgangers in de zomertijd,doen mee met vrijwillige bijdragen in de jaarlijkse actie Kerkbalans en worden 1 x per jaar uitgenodigd voor een nadere kennismaking en ontmoeting in het koor,na de kerkdienst. Hun verhaal kan geplaatst worden in de speciale gastenbundel,die in het koor ter inzage ligt.

O.2.4:Verbonden met de gemeente

Onze gemeente onderhoudt,met name via de pastorale zorg,via nieuw-ingekomenen-bezoek, via het kerkblad,dat huis-aan-huis verspreid wordt, via onze website www.kerkrenessenoordwelle.nl en via het godsdienstonderwijs op de openbare basisschool,de band met de niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden (voorheen”geboorteleden “)en met alle dorpsgenoten die daar prijs op stellen. Daarbij gaat het initiatief meestal uit van onze gemeente. De waardering van de andere kant blijkt uit veel goodwill en support bij allerlei soorten van vrijwilligerswerk. Het typeert de identiteit van onze dorpskerk,”kerk in het hart van het dorp”.

O.2.12:Vorming van een Streekgemeente

Het ligt in de lijn der verwachting dat onze gemeente in de toekomst een federatie vormt met Ger.Kerk Haamstede, Herv.Gem.Burgh en Protestantse Gemeente Scharendijke.

 

O.3.2:Verkiezing van ambtsdragers

Ook doopleden(vanaf 18 jaar)zijn stemgerechtigd en in onze gemeente verkiesbaar tot ambtsdrager,waarbij zij geloofsbelijdenis doen bij hun bevestiging.

In principe worden nieuwe ambtsdragers aan het begin van het nieuwe jaar (her)bevestigd,waarbij de eerste bevestiging geschiedt met handoplegging en op de knielbank,terwijl de herbevestiging/hervatting van het ambt geschiedt via de handdruk. O.3.3:Verkiezing van predikant:

3.3.5.Ter voorbereiding op de verkiezing en beroeping van de predikant stelt de kerkenraad een beroepingscie in met leden uit de kerkenraad(ouderling,diaken,kerkrentmeester),en een vertegenwoordiger van de kinderkerk,de liturgiecie, het recreatiepastoraat,en een collega-predikant(uit de Westhoek) namens de missionaire werkgroep”Windkracht-8”/en de oecumenische werkgroep”Samen Vieren” .

Deze beroepingscie maakt gebruik van de profielschets van gemeente en predikant en van het beleidsplan,ook bij de samenstelling van een advertentietekst.

Voor aanvang werkzaamheden van beroepingscommissie informeren zij het PKN-beraad om allereerst de procedure te volgen die door de samenwerkende kerken is afgesproken.

3.3.6.De gemeente wordt uitgenodigd om schriftelijk en ondertekend  mogelijke namen van kandidaten bij de kerkenraad in te dienen

3.4.4.De kandidaatstelling geschiedt door de kerkenraad,met begeleiding en advies van de consulent,na rapportage door de beroepingscie.

3.4.5.De verkiezing geschiedt in het gemeenteberaad,samengeroepen door de kerkenraad,waarbij de doopleden en lidmaten stemrecht hebben.

3.4.6.Bij voordracht van 1 kandidaat is een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen vereist om gekozen te worden.

3.5.1/2/3.Zonder bezwaren,wordt de gekozen predikant door de kerkenraad beroepen,

waarbij de kerkenraad de beroepsbrief overhandigt met de taakomschrijving,met een aanhangsel over inkomsten en rechten.

3.5.4.De beroepen predikant dient binnen 3 weken schriftelijk te reageren bij de kerkenraad en dient na aanvaarding van het beroep de akte van losmaking en de approbatie op te vragen bij zijn eigen gemeente en classis.

O.3.6:Verkiezing van andere ambtsdragers

3.6.3.De gemeente wordt uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad  aanbevelingen te doen voor mogelijke ambtsdragers,bij vacatures in de kerkenraad.

3.6.9.Bezwaren tegen voorgestelde ambtsdragers dienen binnen 1 week na bekendmaking schriftelijk en ondertekend ingediend te worden bij de kerkenraad.

3.7.1.Voor de ambtsdragers geldt een ambtstermijn van 4 jaar,waarbij zij eenmaal direct herkiesbaar zijn.

 

O.4.6.3:Samenstelling kerkenraad

De kerkenraad bestaat ten minste uit 2 ouderlingen,2 ouderling-kerkrentmeesters en 3 diakenen,naast de predikant.

In 2014 bestaat de kerkenraad uit 3 ouderlingen, 1 ouderling-scriba, 2 oud.kerkrentmeester,

3 diakenen en 1 predikant.

In verband met de Duitstalige diensten laat de kerkenraad zich, in de zomermaanden, bijstaan door 2 Duitse ouderlingen van dienst.

Het moderamen bestaat uit 1 ouderling,1 kerkrentmeester,1 diaken en 1 predikant.

Bij de eerstvolgende aftredende ambtsdragers werkt de kerkenraad niet meer vanzelfsprekend met ambtsdragersvacatures(totdat het minimum is bereikt),maar met taakgerichte vacatures,zoals pastorale,diakonale en kerkbeheersmedewerkers.

Daarmee versterken we het beleidskarakter van de kerkenraad en stimuleren we het gavengericht werken in taakgroepen.

O.4.7:Arbeidsveld

De kerkenraad heeft tot taak:

1.Zorg voor de dienst van Woord en sacramenten

2.Leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld

3.Zorg voor de missionaire,diakonale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming

4.Vaststellen van het beleidsplan

5.Opzicht(medeverantwoordelijkheid) over de leden van de gemeente(op grond van (Doop)belijdenis)

6.Zorg voor de financiën

7.Bevorderen van de plaatselijke oecumene

8.Bespreken van agenda en verslag van de classis

9.Vaststellen van de plaatselijke regeling

10.Respecteren van de kerkorde

O.4.8:Werkwijze

De kerkenraad komt tenminste 6 maal per jaar bijeen,meestal 10 maal per jaar.

Vaste (jaarlijkse)agendapunten zijn :

1.Bezinning(omtrent prediking,ambtsbeleving,visiedocumenten uit kerk en samenleving)

2.Jaarverslag van de gemeente(inclusief werkverslag van de predikant)en zomerverslag van het recreatiepastoraat(van de recreatiepastor)

3.Evaluatie beleidsplan/werkplan

4.Jaarrekening en begroting van kerkbeheer en diakonie

5.Evaluatie (bijzondere) vieringen

6.Vaststelling kringwerk/catechese programma

7.Voorstellen,werving,motivatie en bedanken van ambtsdragers en vrijwilligers.

 

Het moderamen(dagelijks bestuur)wordt in januari (her)gekozen en bereidt iedere kerkenraad voor en behandelt de ingekomen en uitgegane stukken en de verslagen van de taakgroepen,die de kerkenraad ter kennisname en toetsing ontvangt.

De agenda voor de kerkenraad wordt tenminste 3 dagen van te voren toegestuurd.

Beleidsmatige (ingrijpende) veranderingen worden getoetst in het gemeenteberaad,dat minstens 1 maal per jaar samengeroepen wordt ,in principe na de zondagmorgendienst.

 

O.5.1.2:Vieringen

De gemeente komt samen op in de openbare eredienst op zondagmorgen ,om 9.30 uur in Renesse,en/of om 11.00 uur in Noordwelle. Zij maakt daarbij gebruik van een eenvoudige oecumenische liturgie.

*Op Witte Donderdag, in de Ned.Duitse dienst(juli),op Eenheidszondag(jan.),en op 4 andere zondagen in het jaar wordt een dienst van Schrift en Tafel gevierd. In volle diensten met een lopend Avondmaal,in “gewone”diensten in de kring rond de Tafel staand(Renesse)  of rond de Tafel zittend(N’welle)

*De bid- en dankdagen worden gevierd op de eerste zondagen in maart en november.

*De gedachtenisdienst vindt plaats op de laatste zondag(morgen)van het kerkelijk jaar,waarbij de namen van de overledenen op het gedachtenisdoek genoemd worden,samen met het licht ontstoken aan de Paaskaars.

*De Israëlzondag vindt plaats op de 1e zondag van oktober.

*De Kerstnachtdienst op 24 december,om 22.00 uur.

*De Bevestigingsdienst voor ambtsdragers vindt plaats aan het begin van het jaar.  *Doopdiensten, zo mogelijk op verzoek van de Doopouders. 

*Op initiatief van de oecumenische werkgroep “Samen Vieren”vinden plaats:

de Eenheidszondag op de 3e zondag van januari,de avondgebeden in de Stille Week, de Avondwake aan de vooravond van Pasen en de Dageraadsdienst op de vroege Paasmorgen,bij het opkomen van de zon,de vredesvesper op de woensdagavond in de Vredesweek.

O.5.4:Andere levensverbintenissen

Ook andere levensverbintenissen van  twee personen van hetzelfde geslacht uit de gemeente  kunnen  worden gezegend als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht. Daarbij gelden dezelfde regels als in Ordinantie 3 omtrent het huwelijk.(vgl.kerkenraad op 7 mei 2001)

O.5.5:Voorgangers

De kerkenraad is verantwoordelijk voor de (gast)voorgangers,die zij met een namenlijst doorgeeft aan degene,die het preekrooster regelt. Daarbij is de leidraad:de predikanten en pastoraal werkers van de werkgemeenschap van Schouwen Duiveland,oud-voorgangers van Renesse-Noordwelle en oud-vicarissen,passend bij de identiteit van de gemeente.

 

O.5.6:kerkmusicus

De gemeentezang wordt begeleid door 2 vaste organisten,die daarvoor een vergoeding ontvangen. Zij beslissen mede over de muzikale vormgeving van de eredienst en over het gebruik en onderhoud van de monumentale orgels in Renesse en Noordwelle.

O.5.7:Kosters

De kerkrentmeesters regelen het kosterrooster via vrijwilligers uit de gemeente.

 

 

O.5.8:Kerkgebouwen

Beide monumentale kerkgebouwen worden jaarlijks beschikbaar gesteld voor de Kunstschouw in de 3e week van juni. In Renesse ook voor de uitvoering van het recreatiepastoraat in de zomermaanden (juli-augustus).

Verder worden beide kerkgebouwen (tegen vergoeding) beschikbaar gesteld voor trouwerijen van buiten en/of voor sociale en culturele evenementen(oa.orgelconcerten),die passen bij de stijl van het gebouw en de identiteit van de gemeente.

O.5.9:Bijbelvertaling en liedboek

Sinds 31 oktober 2004 wordt de Nieuwe Bijbelvertaling als kanselbijbel gebruikt.

Gezongen wordt uit het nieuwe Liedboek van de Kerken, uitgegeven in 2013.

 

De liturgiecommissie (incl. predikant, organisten, gemeenteleden) is medeverantwoordelijk voor de muzikale vormgeving en medewerking van de eredienst en voor de liturgische vernieuwing.

 

O.6.2.4:Toelating tot de Doop:

Ook Doopleden(naast Lidmaten)kunnen hun kinderen ten Doop houden

O.6.3.2:Bediening van de Doop:

Nadat de ouders hun Doopverlangen hebben uitgesproken in het midden van de gemeente,wordt het kind onvoorwaardelijk gedoopt. Na de Doopbediening vindt de Doopaanvaarding plaats door ouders en gemeente. Daarbij maken we gebruik van delen uit de Doop-orde van het  Dienstboek,deel 2, van de PKN(2004).De ouderling van dienst biedt de Doopkaars en Doopkaart(met naam en bijbeltekst) aan.

O.6.4.1:Doopregistratie:

Scriba en predikant houden beiden het doopboek en trouwboek bij.

 

O.7.2.2:Toelating tot het Avondmaal:

Allen die Gods uitnodigende hand willen aanvaarden,temidden van de gemeente van Christus,zijn van harte welkom in de kring rond het Avondmaal,ook kinderen en gasten.

O.7.3.1:Viering van het Avondmaal:

Bij de viering van de Maaltijd van de Heer,in de dienst van Schrift en Tafel maken we gebruik van orde A uit het Dienstboek(Schrift-Maaltijd-Gebed,pg.886-888)).Op weg naar de Tafel geven we elkaar de Vredesgroet in Naam van Christus,die ons samenbrengt. De diakenen bereiden de Tafel voor en delen Brood en Wijn/druivensap uit.

O.7.4.1:Voorbereiding en dankzegging:

Voorbereiding en dankzegging vinden plaats in dezelfde dienst van Schrift en Tafel.

 

O.8.5.1:Samenwerking met andere kerken:

Onze gemeente werkt,sinds Pinksteren 1997, samen met 6 andere kerken in de Westhoek van Schouwen(naast 4 PKN-kerken,Chr.Geref.Kerk en Rooms-Katholieke Kerk)in de missionaire werkgroep van “Windkracht-8”.

 

O.8.5.3:

Onze gemeente werkt,sinds 1986, met 4 andere kerken(3 PKN en RK) in de Westhoek samen in de oecumenische werkgroep “Samen Vieren”.

 

O.9.2:Vorming en toerusting:

De kerkenraad nodigt de leden van de gemeente en allen die dat wensen van harte uit via het kringwerkprogramma om deel te nemen aan een of meerdere gespreks- en catechese kringen.

Zij doet dat in nauwe samenwerking met de andere kerken van “Windkracht-8”(zie O.8.5.1.)

O.9.4:Openbare belijdenis:

In principe wordt de mogelijkheid van belijdeniscatechese aangeboden,al of niet in samenwerking met  andere kerken,en tot het doen van openbare belijdenis van het geloof.

In de praktijk gebeurt dit vooral in de betreffende Doop en Bevestigingsdiensten en in het daadwerkelijk deelnemen aan het Avondmaal en in het (vrijwilligers)werk in de Wijngaard des Heren.

O.9.6:Jeugdwerk:

Op dit moment is er geen jeugdwerk. Wel proberen we contact te houden met de jeugd door hen aan te spreken in uitgaansgelegenheden. Tevens hebben we een goede band met het recreatiepastoraat van het Reev-team en Naar House.

 

O.9.7:Godsdienstonderwijs:

Via de kinderkerk op zondagmorgen, als onderdeel van de kerkdienst, worden de kinderen van 4-12 jaar gevormd in geloof en leven.

De kinderkerk werkt tenminste mee aan de jaarlijkse startdienst,zendingsdienst, kerstdienst,afscheidsdienst (12 jarigen)en de betreffende Doopdiensten van de gemeente.

Via de Openbare Basisschool in zowel Renesse als Noordwelle worden alle leerlingen van groep 3-8 gevormd in de basiskennis van met name de christelijke godsdienst door de predikant en andere leerkrachten,die de kerkenraad benoemt.

 

O.11.1:Vermogensrechtelijke aangelegenheden:

De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor de financiële zorg van de gemeente,waarvan zij de verzorging toevertrouwt aan het college van kerkrentmeesters en diakenen, die op hun beurt weer verslag doen in de kerkenraad.

O.11.2.7:Kerkrentmeesterschap:

De kerkrentmeesters kunnen zich laten bijstaan door deskundige en betrouwbare administrateurs.

Zij dragen zorg voor de geldwerving, oa. via de jaarlijkse kerkbalansbrief in januari,gericht aan alle bewoners van beide dorpen,de leden en de gastleden. Deze brief geeft informatie over doel ,aktiviteiten en begroting van de dorpskerk en sluit aan bij het landelijk thema van deze aktie.

Zij dragen zorg voor het personeelsbeleid,voor het gebruik en beheer van de kerkgebouwen,kerkterreinen en de pastorie in Renesse (Kromme Reke 4).

Zij dragen zorg voor het zolang mogelijk in stand houden van een fulltime predikantsplaats.

Zij dragen zorg voor de jaarrekening(per 1 mei)en begroting(per 1 november)

De collecten voor de plaatselijke kerk worden bij de uitgang gehouden.

Zie verder het betreffende beleidsplan.

 

O.11.3:diakenen:

Het college van diakenen zorgt voor jaarrekening en begroting en het collectenrooster met de betreffende voorbeeldcollecten. De diakoniecollecten worden in de eredienst gehouden. De zorg voor de naaste veraf en dichtbij gaat vooraf aan de zorg voor de kerk!

Via de diakonie neemt onze gemeente deel als chartergemeente van Inlia, het landelijk netwerk voor uitgeprocedeerde vluchtelingen.

Zie verder het diakonale beleidsplan.

 

O.13.11.2:opleiding tot predikant:

Onze gemeente staat open voor vicariaat of stage en heeft als eigentijdse ,muzikale, oecumenische dorpsgemeente met recreatiefunktie het nodige te bieden aan  praktijkervaring aan predikanten in opleiding.

Informatie:

Alle nodige informatie is verder te vinden in het beleidsplan(met delen pastoraat,diakonaat, kerkbeheer)en in de jaarverslagen. Via de wekelijkse kerkbode en het kwartaalblad,alsmede de website: www.kerkrenessenoordwelle.nl

 

ANBI - diaconie

Contactgegevens

Naam ANBI:      Diaconie van de Protestantse PKN gemeente Renesse/Noordwelle

RSIN nummer   824112714 diaconie Renesse/Noordwelle.

Contactadres:   Dorpsring 9

                         4326 AB Noordwelle

email:                 vandenassem@hotmail.com

website:             www.kerkrenessenoordwelle.nl

College van Diakenen

Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk.

Beloningsbeleid

Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Doelstelling en beleid

Doelstelling en beleid van het College van Diakenen zijn verwoord in het beleidsplan, waarbij de nadruk ligt op:

              -betrokken zijn bij zwakkeren in samenleving en wereld

              -oog willen hebben voor ontwikkelingen in de wereld.

Diaconale steun wordt gegeven aan jong en oud, ongeacht afkomst en geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen wij ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd.

Kernwoorden daarbij zijn:

              -Signaleren van misstanden, armoede, mensen in de knel

              -Melden aan verantwoordelijken/overheid en onze gemeenteleden

              -Helpen met woord en daad

Als plaatselijke kerk zijn wij onderdeel van de landelijke kerk met veel diaconieën.

Lokaal kunnen wij menskracht en financiën inzetten om rechtstreeks mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben. Tevens ondersteunen wij financieel organisaties die zich inzetten voor de medemens die hulp nodig heeft. De steun aan een aantal binnenlandse projecten en aan de meeste buitenlandse projecten verloopt via Kerk in Actie, dat (ook in het buitenland) een goede controle kan houden op een juiste besteding en voor continuïteit kan zorgen.

Financiële verantwoording

Het College heeft als streven om ontvangen giften ook ten tlv dat boekjaar uit te geven. Voor zover mogelijk gebeurt dit conform de bedragen en aan de doelen aangegeven in de begroting.

Jacobuskerk in de steigers

Zoals eenieder kan zien: er wordt heel hard gewerkt aan onze kerk. De financiën laten het toe na inbreng van veel betrokken gemeenteleden, dorpsgenoten en gasten.
Dus nu even een ander geluid vanuit de kerk!

De bouwradio laat fraaie …

Lees het hele artikel

Agenda Actueel

3+ 10 april: kerk Noordwelle: 17.00 uur: meditatief zingen, 18.00 uur: vesper, 18.30 uur: maaltijd.
Opgave uiterlijk 's maandags via  info@kloosterwelle.nl 

4 april, 19.00 uur: Platboslaan 1: Film ‘Mary Magdalene’ met nagesprek

9 …

Lees het hele artikel

Column Piter Goodijk

Onze dorpsdominee schrijft wekelijks in de Wereldregio een column. Met altijd de actualiteit voor ogen inspireert hij de lezer met geloof, hoop en liefde. Altijd een kritisch vrolijke noot, die tot nadenken aanzet.
Iedere 14 dagen worden …

Lees het hele artikel

Senior Paasmaaltijd

Senior Paasmaaltijd

De senioren uit Renesse en Noordwelle zijn weer van harte welkom bij de jaarlijkse Paasmaaltijd. Deze maaltijd wordt gehouden in het dorpshuis van Renesse op woensdag 17 april 2019, van 15.00 uur tot ongeveer 18.00 uur.

Komt u ook? …

Lees het hele artikel

Toeleven naar Pasen

Hoe leef ik? Wie ben ik? Wat betekent het geloof voor mij? Maak ik bewust tijd om hierover na te denken?  

In de veertigdagentijd staan veel mensen stil bij grote vragen zoals deze. We zijn op zoek naar inspiratie en nieuwsgierig …

Lees het hele artikel