Agenda Actueel

Agenda Actueel

Om in de gaten te houden

 

19 februari, 15.00 uur: kerkzaal Cornelia: afscheid ds. Emmy Lingen-Van Veen, na 21 jaar trouwe dienst als geestelijk verzorger en pastoraal aanspreekpunt, ook voor onze gemeenteleden.

20 februari, 20.00 uur: koor Renesse: gesprekskring ‘Levenskunst’ (h.5) van Paul van Geest

21 februari, 16.00 uur: koor Noordwelle: overleg pioniersteam ‘Kloosterwelle’                                                                                         om 17.00 uur: kerk Noordwelle: Meditatief Zingen

21 februari, 18.00 uur: kerk Noordwelle: vesper en om 18.30 uur: maaltijd (opgave op maandag via info@kloosterwelle.nl)

23 februari: inleverdatum copy ‘Vantkerkplein’ via: blomscha@outlook.com

24 februari: Straô Noordwelle, 14.45 uur: aankomst in de Ring

26 februari, 13.00 uur: Seringenlaan1: redactie-overleg ‘Zin in Schouwen’

27 februari.13.30 uur: Mauritsweg 78: redactie-overleg ‘Vantkerkplein’

28 februari+ 7 maart: 18.00 uur: kerk Noordwelle: vesper en om 18.30 uur: maaltijd (opgave op maandag via info@kloosterwelle.nl)

5 maart, 13.30 uur: Hogezoom 115a: pastoraal beraad

7 maart, 8.00-20.00 uur: kerk Noordwelle: retraite-dag met 3 vieringen, maaltijden, groepsgesprekken, stille tijd, stiltewandelingen, meditatie rond de vleugel, zangoefening (opgave tot 5 maart via info@kloosterwelle.nl ) (kosten € 25 tot € 45 per persoon, naar draagkracht)

Concert Schouws Kamerkoor

Dreischor 23 april

Op zaterdag 23 april 2016 geeft het Schouws Kamerkoor o.l.v. Wim Boer, om 20.00 uur een concert in de Adriaanskerk te Dreischor:

'Tussen Pasen en Pinksteren'

Het belooft weer een mooie avond te worden en we nodigen u dan ook van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Het programma ziet er als volgt uit:

Salvator MundiThomas Tallis (1505 – 1585)

O Sacrum conviviumThomas Tallis

Tamquam ad latronem Tomάs Luis de Victoria (1548 – 1611)

Aleph. Ego virTomάs Luis de Victoria

Via Crucis, Statio XIVFranz Liszt

Song for AtheneJohn Tavener (geb. 1944)

PAUZE

Maria MagdaleneFrancisco Guerrero (1528 – 1599)

Messe pour le samedy de pasquesM.A. Charpentier (1636 – 1704)

May Carolarr. Peter John Still (geb. 1958)

Mein Jesus macht mich freiEdvard Grieg (1843 – 1907)

Jesus Christ ist aufgefahrenEdvard Grieg

If you love meThomas Tallis

O taste and seeR. Vaughan Williams (1872 – 1958)

O how amiableR. Vaughan Williams

 

De entreeprijs is € 10, - (inclusief consumptie)

De kerk is open vanaf 19.15 uur.

Concert Schouws Kamerkoor

Column Piter Goodijk

Wekelijks in de Wereldregio

Onze dorpsdominee schrijft wekelijks in de Wereldregio een column. Met altijd de actualiteit voor ogen inspireert hij de lezer met geloof, hoop en liefde. Altijd een kritisch vrolijke noot, die tot nadenken aanzet.
Iedere 14 dagen worden de columns op deze website verfrist.

Nieuwe kerkenraad

Nieuwe kerkenraad

Zondag 14 januari 2018, ambtsdragers-zondag!

Er is afscheid genomen van 4 ambtsdragers, met mooie speeches, een prachtige kaars van de kerk èn bonbons!

Dankbare woorden, voor vele jaren trouwe dienst en het dragen van verantwoordelijkheid. Sytske Nijman, Esther Horst Frans Dudok en Willem Kalis zijn staande toegezongen met Lied 415:1, 'Zegen hen algoede, neem hen in uw hoede en verhef uw aangezicht, over hen en geef hen licht.'

Letty Simons en Lex Veenstra zijn als ouderling en kerkrentmeester herbevestigd en Adrie de Goede is bevestigd als ouderling. Marloes Priemis, wordt notulist van de kerkenraad.

Na afloop van de dienst werden er handen geschud, als dank voor al het werk in de achterliggende jaren of als bemoediging voor het vele werk dat wacht.

Nieuwe kerkenraad Nieuwe kerkenraad Nieuwe kerkenraad Nieuwe kerkenraad Nieuwe kerkenraad Nieuwe kerkenraad

gemeenteberaad

de stem van de gemeente

Op 28 januari werd na de kerkdienst in Renesse een gemeenteberaad gehouden.

Hieronder staan de verkorte notulen. 

Voorzitter: Lex Veenstra

Notuliste: Marloes Priemis

Agenda

1        Federatie / fusie kerken Westhoek

2        Diensten Renesse / Noordwelle

3        Kermis open op zondag in Renesse?

 

1        Federatie / fusie kerken Westhoek

Al jaren is men bezig over een federatie / fusie tussen de kerken in de Westhoek (kerk Burgh, Gereformeerde kerk Haamstede, kerk Scharendijk en kerken Renesse -Noordwelle).

Uitgangspunten hiervoor zijn:

-         Men wil een kerk die weer 20 – 25 jaar vooruit kan
-         Men wil kwaliteit van een eigen kerkgemeenschap per dorp
-         Men wil door samenwerking optimaal menskracht inzetten voor het kerkenwerk.

Op dit moment is de federatie tussen de kerken zichtbaar in het gezamenlijke financiën en 4 diensten gezamenlijk.

De werkgroep van de federatie / fusie wil het proces van federatie naar een mogelijke fusie versnellen en binnen een jaar eruit zijn over hoe verder inclusief het gereedmaken van het beleidsplan.

Er zijn hiervoor 2 modellen gemaakt.

1.       Een centrale kerkenraad (van de gezamenlijke kerken voor financieel beleid) + per dorp een eigen kerkenraad.

2.       Een centrale kerkenraad (van de gezamenlijke kerken voor bestuurlijk en financieel beleid) + per dorp een eigen werkgroep (gevormd uit ambtsdragers en leden van de gemeente) voor input richting de centrale kerkenraad en de praktische uitvoering binnen de kerken.

In april a.s. wil de werkgroep hun voorkeur qua model presenteren en zal er wederom een gemeenteberaad gehouden worden.

Meningen gemeente:

-Waarom nu opeens zo snel? Wat weten wij van de kerken waar we mee fuseren? Advies: overweeg een fusie goed. Loop of hol niet op de muziek vooruit.

-Er zijn al 22 jaar eenheidsdiensten tussen de kerkgemeenten, daarnaast zijn er gesprekskringen en is er veel gezamenlijk werk. Ook zijn de financiën van de 4 kerken per 1/1’18  centraal geregeld.

-Is het alleen een financiële kwestie?
Nee, maar dit speelt wel mee. (Gezamenlijk staan de 4 kerken op de begroting op - € 290.00 voor 2018) Samen sta je (ook financieel) sterker en kun je elkaar helpen waar nodig.

-Wij zijn toch niet uniek in Nederland voor wat betreft een fusie tussen kerken? Is er al geïnformeerd bij anderen?
Nee, nog niet, goede tip. Op dit moment zoekt de werkgroep naar het juiste model en is er een externe deskundige (ex-PKN landelijk bureau) ingehuurd voor advies. Deze adviseert nu model 2.

Later ingestuurde vraag per mail:
-Wij willen graag, schriftelijk of via email, de bevestiging van de kerkrentmeesters hebben dat de gelden die zijn bijeengebracht door de " Vrienden van de Dorpskerk Noordwelle " ook na de fusie, alleen beschikbaar mogen komen aan de Corneliuskerk.
(Vraag reeds doorgestuurd naar Lex Veenstra).

2         Diensten Noordwelle – Renesse

Lex licht de punten vanuit de kerk Noordwelle toe.

Mening / advies Frans: Hij heeft een rooster gemaakt met de diensten voor 2018.
Hierin staat zijn advies voor 2018 met minder dubbele diensten en meer gezamenlijke diensten (dus of in Renesse, of in Noordwelle).

Op deze manier is Renesse / Noordwelle meer één kerk. Niet bang zijn dat er een kerk gesloten hoeft te worden, maar beide kerken in ere houden door ze beide te gebruiken en dus ook naar de kerk te gaan op zondag in welke kerk dan ook.
Ook niet bang zijn om het oude standpunt lost te laten dat de kerk in Renesse altijd open moet zijn in de zomer, als gasten naar de kerk willen kijken ze wel op de site. Daarnaast belangrijk om overal goede informatie over het rooster te verspreiden. (krant/website/kerkbode/van’t Kerkplein).

Meningen gemeente:

-Goed voorstel, maar er zit geen regelmaat in het rooster. Dit moet dan heel goed gecommuniceerd worden om te voorkomen dat mensen voor een dichte deur staan.

-Kan de kerkdienst in Noordwelle dan om 10.00 uur beginnen in plaats van 11.00 uur?

Men stemt in met het door Frans voorgestelde rooster.

Voor 2019 zal er gestreefd worden om de diensten om en om te houden per dorp en de diensten in beide kerken om 10.00 uur te laten beginnen.

3        Kermis open op zondag ja of nee?

Men is er al lang over bezig over de vraag om de kermis in Renesse ook open te stellen op zondag.

Het gaat nu over juli 2019, kermis open vanaf 13.00 uur ja of nee? (Indien na verkiezingen van de Gemeente Schouwen-Duiveland de politiek ja zegt). Daarnaast is men daar ook in beraad om 1 grote en langere kermis te houden in Renesse voor het hele eiland (dus geen losse kermissen meer per dorp / stad).

Zondagopening van de kermis levert extra inkomsten op voor de kerk (kermis betaalt om op de grond van de kerk te mogen staan).

Wat is de mening van onze kerk?

Meningen gemeente:

-Alle winkels en horeca zijn open op zondag, waarom de kermis dan niet? Als de kerkdienst er zelf maar geen last van heeft.

-Principe van de kerk is dat de zondag anders is, een rustdag. Laten we dat in ere houden.

-Begrip voor dat er overlast van de kermis kan zijn, zeker als je er naast woont in de ring. Maar neem dit maar voor lief.

-Wat vinden de kermisexploitanten er zelf van?

De vraag komt van hun dus zij willen wel open op zondag.

-Alles is al open op zondag, laten we door de kermis dicht te houden de zondag bijzonder houden.

-Durf verschil te maken op zondag en laat de kermis dicht op deze dag.

-Komt de Duitse dienst in de zomer dan niet in gevaar als de kermis open zou gaan?

Nee, daarom gaat de kermis pas om 13.00 uur open, in plaats van 12.00 uur op de andere dagen.

-Voor de kerkbalans wordt er aan alle ondernemers om financiële steun gevraagd, door opening van de kermis op zondag trekt dit bezoekers (en inkomsten) voor alle ondernemers. Laten we de kerk in het midden houden en elkaar zo tegemoet komen.

Er wordt besloten om te stemmen voor de opening van de kermis op zondag (2019) ja/nee:

Stemmen voor opening op zondag: +/- 65 %
Stemmen tegen opening op zondag: +/- 35 %

Leo Lemsom (Hakewekken) zal dit kortsluiten met de Gemeente Schouwen-Duiveland.

Lex bedankt alle gemeenteleden hartelijk voor hun aanwezigheid en inbreng en wenst iedereen een fijne zondag.

Afscheid pastoraal werker

Lieve Riet bedankt!

Wat zouden we als kerk moeten zonder pastorale werkers? Het is voor kerkleden een mogelijkheid, mee te werken aan het 'Gemeente-zijn'. Om zo invulling te geven aan de onderlinge verbondenheid en betrokkenheid en omzien naar elkaar. Onze werkgroep bestaat uit plichtsgetrouwe dames, die deze verantwoordelijkheid samen met de predikant actueel invullen. Zeg maar: de daad bij het Woord voegen.

In januari heeft Riet Groenleer afscheid genomen als pastoraal werker. Na vele, vele jaren van trouwe zorg voor ons allemaal. Ze had als pastoraal werker, oprechte belangstelling en zorg voor gemeenteleden en dorpsgenoten, waar ze ook woonden op ons eiland. Ze heeft er in de achterliggende jaren, veel tijd en energie in geïnvesteerd. Lieve Riet, namens de gemeente Renesse-Noordwelle, hartelijk dank daarvoor! Ga genieten van meer vrije tijd, nodig voor jezelf, je gezin en familie. Jouw warme, persoonlijke aandacht voor ons zal blijven, daar zijn we zeker van.

Afscheid pastoraal werker

Gesprekskringen

Protestantse Gemeente Schouwen aan Zee

hieronder kunt u informatie vinden omtrent gesprekskrinen in de Westhoek

Kringwerkprogramma 2017 - 2018

Bijbelkring met het oog op de Schriftlezingen van de komende zondag

Kloosterwelle

In de kerk van Noordwelle: iedere woensdag om 18.00 uur: vesper (kloosterviering) met aansluitend maaltijd (opgave op maandag via website.
Om de 3 maanden is er een retraite-dag van 8:00 tot 20:00 uur in en rond de kerk , met 3 meditatieve vieringen, 3 maaltijden waarvan 1 in stilte, 3 groepsgesprekken over geloof, stilte, en je dagelijks bestaan, 2 meditatieve wandelingen, deels in stilte. En verder veel stille tijd voor jezelf om op te ademen, in verbondenheid met anderen, op een gedenkwaardige plek in een rustieke omgeving.
De volgende retraitedagen zijn op 6 september en 6 december 2017, en op 7 maart en 6 juni 2018..
Opgave een week van te voren via de website. Maximaal 20 personen per dag.

PKN Beraad

Federatie "Protestantse Gemeente Scchouwen aan Zee"

Het webadres is: http://www.pknschouwenaanzee.nl/

Hieronder staat het verslag van PKN beraden waarin de volgende kerken deelnemen:
Hervormd Burgh, Gereformeerd Haamstede, Renesse en Scharendijke.

Samenvatting besluiten PKNBeraad van 26 november 2015

Federatie-vorming weer een stap dichterbij!

In de vergadering van het PKN Beraad van 26 november, is de slotfase van de federatie-overeenkomst door het Beraad besproken en vastgesteld. Het voorstel en de concept overeenkomst zijn nu aan de kerkenraden toegezonden voor commentaar.

De kerkenraden moeten vóór 1 februari 2016 reageren en hun bevindingen aan het Beraad, lees stuurgroep, terugkoppelen.

Afhankelijk van de inhoud van de commentaren zal de stuurgroep de nodige aanpassingen doen en met advies voorleggen aan het PKN Beraad van 3 maart.

Daarna wordt de aangepaste overeenkomst wederom aan de kerkenraden  gezonden met advies  een voorgenomen besluit tot vaststelling te nemen. Vervolgens worden de gemeenteleden in een gemeenteberaad gehoord.

Als het gemeenteberaad instemt met het advies en de inhoud van de overeenkomst, stellen de kerkenraden de conceptovereenkomst definitief vast en kan de federatie definitief worden opgericht.

De naam van de federatie zal zijn “Protestantse gemeente Schouwen aan Zee”.

Nu nog in oprichting dus.

Dat zal een belangrijke mijlpaal betekenen voor de 4 samenwerkende kerken in de Westhoek. Met de totstandkoming van de federatie worden de samenwerkende kerken verstevigd in hun samenwerking en kunnen zij het hoofd bieden aan het voortbestaan van de kerken in de Westhoek. Een federatie is geen fusie, maar kan wel een goede basis vormen voor een fusie op termijn als dat wenselijk of noodzakelijk is.

Na de officiele besluitvorming zal een implementatietraject volgen en zullen nog veel praktische details nader uitgewerkt moeten worden.

Evaluatie van de Sage-subsidie

De kerken worden bij het vormen van één federatie in de Westhoek gesubsidieerd door de landelijke PKN. Er is een gemeente-adviseur , mevrouw Anneloes Steglich, toegevoegd om het hele proces te begeleiden en te ondersteunen. De kerken betalen zelf een (bescheiden) bijdrage in de kosten en de landelijke kerk betaalt daarvan het leeuwenaandeel. Het hele proces verloopt tot nu toe volgens verwachting en het ziet er naar uit dat het met goed gevolg kan worden afgerond. Tussentijds is overeenkomstig de voorwaarden van de landelijke PKN een evaluatieverslag gemaakt en het concept daarvan is goedgekeurd.

Verslagen werkgroepen

Samen Vieren: het programma voor bijzondere bijeenkomsten van 2016 is goedgekeurd.

Pioniersplek Noordwelle: Het project Kloosterwelle is door de landelijke PKN goedgekeurd als pioniersplek.Binnenkort, 9 december ’s avonds om 19.15 uur, zal de samenwerkingsovereenkomst voor de nieuwe pioniersplek Kloosterwelle worden ondertekend door de:

  • Vertegenwoordigers van de samenwerkende kerken, die ieder € 6000,-- (over 3 jaren gerekend) hebben toegezegd,

  • Het pioniersteam,

  • De landelijke PKN met een bijdrage van  2 x € 18.000.-

Mevrouw Jonna van den Berg is pionierswerker  geworden. Ronald van de Zande is webbeheerder.  

 

WindKracht 8

Kijk op de website


 

Project Kloosterwelle

Voor het project Kloosterwelle is een pioniersplan met bijbehorende begroting opgesteld. Het pioniersplan bestrijkt een periode van drie jaar. Bedoeling is dat het plan concreet genoeg is om richting te geven en tegelijk voldoende ruimte laat om biddend en werkend te ontdekken wat God geeft en waar de deelnemers behoefte aan hebben. Bedoeling is dat vanuit de Corneliuskerk van Noordwelle een kloostergemeenschap wordt opgebouwd voor en met mensen die op zoek zijn naar rust en stilte, zingeving en gemeenschap. Elke week zijn er vespers met veel stilte en aansluitend aandachtvolle maaltijden. Daarnaast zijn er regelmatig retraites met stiltewandelingen door de natuur. Hierbij zijn mensen uit de regio rond Noordwelle betrokken en toeristen die langere of kortere tijd in de gemeenschap participeren. In Kloosterwelle komen mensen dichter bij zichzelf en ze maken kennis met de oer-christelijke bronnen en monastieke tradities waaruit wordt geput. Op die manier herontdekken mensen hun identiteit in de ontmoeting met andersdenkenden.

De 4 samenwerkende PKN kerken betalen gedurende de eerste 3 jaar een bijdrage, terwijl de landelijke PKN organisatie eenzelfde bijdrage levert.Na drie jaar moet het project zichzelf bedruipen. Als de kerkenraden akkoord gaan en de landelijke PKN ook, zal een samenwerkingsovereenkomst worden getekend.

 

 

Federatievorming

De stuurgroep federatievorming, gevormd uit het bestuur van het PKN-Beraad, is bezig met het opstellen van de eerste fase van de federatieovereenkomst. De federatie wordt gevormd door de kerken HG-Burgh, GK-Haamstede, PG-Scharendijke en de HG-Renesse-Noordwelle. Bedoeling is de overeenkomst in 2 fasen aan de kerkenraden ter beoordeling voor te leggen.Het eindresultaat zal in zijn geheel uiteindelijk aan het gemeenteberaad van de deelnemende kerken ter beoordeling worden voorgelegd.

 

Stand van zaken vacature HG-Burgh

De Burghse gemeente heeft van het RCBB toestemming gekregen om een predikant te beroepen voor 60%.Er is nu intensief overleg hoe de vacature vervuld zal gaan worden. Daarover kan pas in later stadium meer bekendheid aan worden gegeven. Zodra meer duidelijkheid is verkregen welke gedachten ideeën er over de invulling van de vacature leven zal e.e.a. in het PKN-Beraad worden afgestemd.

 

Invulling van diensten

De HG-Burgh en de GK-gemeente gaan maandelijks gezamenlijke diensten houden op elke 1e zondag van de maand. Dit zal plaatsvinden op wisselende locaties. HG-Renesse-Noordwelle en PG-Scharendijke zullen dubbele diensten organiseren.

Schouws Koper Ensemble

Het Schouws Koperensemble bestond in 2014, 50 jaar en is van twee cornettisten uitgegroeid tot het huidige ensemble. De allereerste uitvoering was een arrangement voor twee cornetten van het door prinses Juliana gemaakte lied “De zon schijnt in mijn ziel vandaag”. Het nieuw opgerichte kerkkoor zong dit lied bij haar eerste optreden in de Jacobuskerk. Kerkkoor en Schouws Koperensemble zijn dus even oud.

Direct na deze medewerking aan een dienst in de Jacobuskerk voegden zich twee eufoniumspelers er bij. Het huidige ensemble bestaat uit twee trompetten, een bugel, een hoorn, een trombone, een eufonium, een Besbas en slagwerk.Vanaf het allereerste begin staat het geheel onder leiding van Henk Blom, die alle arrangementen voor dit ensemble schrijft.

Schouws Koper Ensemble

Nieuw zendings- en diaconieproject

Steun aan samenwerkingsverband in Pakistan

Vanaf 2016 steunt onze kerk een nieuw zendings- en diaconieproject!

Al jaren draagt onze kerk bij aan zendingswerk in Ghana. Onlangs is in de regionale commissie voor de werkvelden Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), gekozen om vanaf begin 2016 een nieuw doel te steunen. Samen met onze kerkelijke gemeente is er besloten om vanuit Schouwen-Duiveland en Tholen bij te gaan dragen aan een samenwerkingsverband in Pakistan (Azië). Het werk is gericht op het vergroten van voedselzekerheid, het verbeteren van de situatie van verstandelijk beperkte kinderen en het bevorderen van de interreligieuze verhoudingen. Door middel van specifieke diaconiecollectes tijdens de kerkdiensten kunnen onze gemeenteleden naar behoeven bijdragen.

Directe steun aan 50.000 mensen

Vanaf 2016 helpen we het Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling (NOAD) met financiële steun voor hun activiteiten. NOAD is in 2003 opgericht als samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties, in het zuiden van de provincie Punjab in Pakistan. Het netwerk hecht zeer aan de participatie van de gehele gemeenschap en gelijkheid van vrouwen en kinderen in het bijzonder. Ook let men op de ecologische duurzaamheid van de landbouwactiviteiten. NOAD is erop gericht dat boerengezinnen uiteindelijk zonder steun van buitenaf kunnen functioneren. In de komende jaren biedt NOAD directe steun aan 8.400 gezinnen, ongeveer 50.000 personen. Men hoopt echter een drie keer zo groot publiek te bereiken, omdat van de boeren verwacht wordt dat zij de opgedane kennis delen met anderen.

Onderzoeker en bruggenbouwer

Kor Grit is promovendus in een onderzoeksproject naar christenen in Pakistan in opdracht van Universiteit Utrecht, Kerk in Actie en Christian Study Centre. Hij onderzoekt daar sinds voorjaar 2014 de relatie tussen christenen en andere religieuze groepen, tussen religie en politiek en de maatschappelijke positie van christenen. Gedurende 4 jaar woont en werkt hij elk jaar ongeveer 6 maanden in de Punjab. Zijn onderzoek kan op termijn bijdragen aan ons begrip van christenen in Pakistan en ten goede komen aan de interreligieuze relaties in het land. We steunen daarom dit onderzoek.

Verbetering van de positie van arme boerengezinnen

Op het platteland van Pakistan leven veel arme boerengezinnen en landloze loonarbeiders, die nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden en te weinig voedsel hebben om van te leven. De Punjab-provincie is de graanschuur van Pakistan, maar de rijkdom van het land is hoofdzakelijk in handen van grootgrondbezitters. NOAD zet zich in voor het verbeteren van de landbouwactiviteiten van de arme boeren en landloze loonarbeiders en hun gezinnen. Men traint de boeren om door middel van andere technieken grotere opbrengsten te behalen uit hun landbouwactiviteiten. Hierdoor kunnen zij een hoger inkomen verwerven en is hun voedselkwaliteit en voedselzekerheid toegenomen. De boeren worden bijeengebracht in samenwerkingsverbanden, zodat men van elkaars kennis kan profiteren en samen betere prijzen kan bedingen voor producten. Zo staat men samen sterker ten opzichte van de overheid en grootgrondbezitters.

Kinderen met een verstandelijke beperking

Verstandelijk gehandicapten zijn in Pakistan de meest gemarginaliseerde groep; ze worden nauwelijks gezien, gehoord of geteld. Tijdens hun werk in de dorpen kwamen de medewerkers van NOAD de schrijnende situatie van de verstandelijk beperkte kinderen tegen. Naast het landbouwwerk heeft NOAD nu een programma opgezet om hun situatie te verbeteren. Ouders worden geholpen om kinderen te leren zich onafhankelijker op te stellen in de gemeenschap. Kinderen leren zich zo op emotioneel, fysiek en sociaal terrein beter redden. Er wordt daarnaast veel werk gemaakt van bewustwording in de dorpen; gehandicapten hebben dezelfde rechten als ieder ander. Ouderorganisaties worden opgezet en getraind om zich actief in te zetten voor deze rechten.