Agenda Actueel

Agenda Actueel

Om in de gaten te houden

 

5 december, 12.00 uur: Christinastraat 6: Collegiaal overleg (POW)

6 december, 8.00-20.00 uur: kerk Noordwelle: retraitedag ‘Kloosterwelle’ (opgave via info@kloosterwelle.nl , uiterlijk op 4 december, €35 pp.)

6 + 13+ 20 december, 18.00 uur: kerk Noordwelle: vesper en om 18.30 uur: maaltijd (opgave op maandag) Kloosterwelle

7 december, 17.30 uur: Pelgrimskerk: ‘Meet and Greet’-maaltijd voor de Westhoek

7+ 14+ 21 december, 20.00 uur: koor Renesse: projectkoor kerstnachtdienst

10 december, 12.00 uur: kerkterrein Noordwelle: oprichting kerstboom

12 december, 19.30 uur: koor Renesse: kerkenraad

13 december, 9.00 uur: koor Renesse: bezorgploeg ‘Vantkerkplein’

13 december, 15.30 uur: koor Noordwelle: financieel overleg pioniersteam Kloosterwelle

19 december, 20.00 uur: koor Renesse: gesprekskring ‘Levenskunst”

20 december, 10.00 uur: koor Renesse : Bijbelkring (Lucas 2)

20 december, 14.00 uur: dorpshuis Renesse: kerstviering ouderensoos

Column Piter Goodijk

Wekelijks in de Wereldregio

Onze dorpsdominee schrijft wekelijks in de Wereldregio een column. Met altijd de actualiteit voor ogen inspireert hij de lezer met geloof, hoop en liefde. Altijd een kritisch vrolijke noot, die tot nadenken aanzet.
Iedere 14 dagen worden de columns op deze website verfrist.

Gedenkdienst 26 november 2017

'Lord, I lift my hands'

'Als jouw naam klinkt, zie ik even, hoe je liep en wat je zei...'

Het werd een prachtige gedenkdienst, zondag 26 november 2017. Met medewerking van het koor 'Canto ad Mare' onder leiding van Elvira Vos, waarvoor dank!

Als gemeente hebben we 'gratis' mogen bijtanken, zei Piter, onze dorpsdominee. In een emotioneel en warm samenzijn met familie, nabestaanden en vrienden zijn onder koorzang de 29 namen genoemd van onze overleden dorps- en kerkgenoten, van het afgelopen kerkelijk jaar. Een 'Ode aan het leven', van hen die ons ontvielen. 

'Wat de toekomst brengen moge,

mij geleid des Heren hand;

moedig sla ik dus de ogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;

Vader wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen

met een rustig, kalme moed!'

Gedenkdienst 26 november 2017 Gedenkdienst 26 november 2017 Gedenkdienst 26 november 2017

Boekenverkoop en andere activiteiten

het resultaat

De totale opbrengst van de boekenmarkt van 25 november 2017 is exact € 1.500,
waarvan ruim 3/4 naar de kerk gaat is € 1.150.

klik hier voor een interview en impressie uit de PZC (de link zal niet altijd blijven werken).

Iedereen bedankt voor haar of zijn medewerking, en hopelijk zien we je weer bij de volgende markt  eind april 2018!

Boekenverkoop en andere activiteiten

Kerstkaartenactie 2017

bedankt !

Bedankt voor uw inzet voor de Kerstkaartenactie van de diaconie!

Ook dit jaar was er weer een kerstkaartenactie van de diaconie. Door gemeenteleden werden in de kerken van Renesse en Noordwelle kerstkaarten ingeleverd voor gevangenen en mensen in de dak- en thuislozenopvang. Eind november kon onze diaconie 83 kaarten ter verspreiding opsturen. Uw kaarten worden via het Justitiepastoraat, Leger des Heils en Stichting Epafras in de instellingen overhandigd aan de doelgroep. Deze kaartenactie geeft mannen en vrouwen die hun familie moeten missen belangrijke steun, via uw unieke en persoonlijke boodschap. Het doet ons een genoegen hiermee veel mensen te kunnen verrassen. Bedankt voor alle inzet!

Diaconie PKN gemeente Renesse/Noordwelle

Kerstkaartenactie 2017

Concert Corneliuskerk

op zondagmiddag 19 november 2017

Fotograaf/vormgever Rudy Prager maakte een prachtige serie foto's van het concert in de Corneliuskerk afgelopen zondag.

Via deze link kunt u ze downloaden.

Bij verdere plaatsing graag aangeven dat Rudy Prager toestemming geeft.
Vragen en/of reacties kunnen naar r.prager@zeelandnet.nl

Het vocaal ensemble “Pro Voce Musicum”, samengesteld uit zangers van verscheidene Zeeuwse koren, verzorgde voor deze gelegenheid een programma van ongeveer een uur met muziek uit verschillende stijlperioden.  Zo waren er, naast stukken van componisten uit de Renaissance, waaronder Thomas Tallis en Richard Farrant, ook moderne koorbewerkingen uit het Nederlandse cabaret-repertoire te beluisteren, waaronder “De gezusters Karamazov” van Drs. P. en “Ik zou wel eens willen weten” van Jules de Corte.  Het werd dus een speels concert met een gevarieerd programma voor een breed publiek.

De groep “Pro Voce Musicum” (om de klank van de muziek) stond onder leiding van de uit Dreischor afkomstige musicus Holgerd Vachlis, die bij een aantal stukken ook de begeleiding aan de vleugel verzorgtde en samen met fluitiste Louise Hoff een tweetal instrumentale werken zal uitvoeren.  Ook het bijzonder fraaie Flaes & Brünjesorgel uit 1867 speelde een rol als begeleidingsinstrument bij één van de vocale werken. Organist is Bert Geleijnse voerde tevens een solowerk uit.

Concert Corneliuskerk Concert Corneliuskerk Concert Corneliuskerk Concert Corneliuskerk Concert Corneliuskerk Concert Corneliuskerk Concert Corneliuskerk Concert Corneliuskerk Concert Corneliuskerk Concert Corneliuskerk Concert Corneliuskerk Concert Corneliuskerk Concert Corneliuskerk Concert Corneliuskerk Concert Corneliuskerk Concert Corneliuskerk Concert Corneliuskerk Concert Corneliuskerk Concert Corneliuskerk Concert Corneliuskerk Concert Corneliuskerk Concert Corneliuskerk Concert Corneliuskerk Concert Corneliuskerk Concert Corneliuskerk Concert Corneliuskerk

Gesprekskringen

Protestantse Gemeente Schouwen aan Zee

hieronder kunt u informatie vinden omtrent gesprekskrinen in de Westhoek

Kringwerkprogramma 2017 - 2018

Bijbelkring met het oog op de Schriftlezingen van de komende zondag

Kloosterwelle

In de kerk van Noordwelle: iedere woensdag om 18.00 uur: vesper (kloosterviering) met aansluitend maaltijd (opgave op maandag via website.
Om de 3 maanden is er een retraite-dag van 8:00 tot 20:00 uur in en rond de kerk , met 3 meditatieve vieringen, 3 maaltijden waarvan 1 in stilte, 3 groepsgesprekken over geloof, stilte, en je dagelijks bestaan, 2 meditatieve wandelingen, deels in stilte. En verder veel stille tijd voor jezelf om op te ademen, in verbondenheid met anderen, op een gedenkwaardige plek in een rustieke omgeving.
De volgende retraitedagen zijn op 6 september en 6 december 2017, en op 7 maart en 6 juni 2018..
Opgave een week van te voren via de website. Maximaal 20 personen per dag.

PKN Beraad

Federatie "Protestantse Gemeente Scchouwen aan Zee"

Het webadres is: http://www.pknschouwenaanzee.nl/

Hieronder staat het verslag van PKN beraden waarin de volgende kerken deelnemen:
Hervormd Burgh, Gereformeerd Haamstede, Renesse en Scharendijke.

Samenvatting besluiten PKNBeraad van 26 november 2015

Federatie-vorming weer een stap dichterbij!

In de vergadering van het PKN Beraad van 26 november, is de slotfase van de federatie-overeenkomst door het Beraad besproken en vastgesteld. Het voorstel en de concept overeenkomst zijn nu aan de kerkenraden toegezonden voor commentaar.

De kerkenraden moeten vóór 1 februari 2016 reageren en hun bevindingen aan het Beraad, lees stuurgroep, terugkoppelen.

Afhankelijk van de inhoud van de commentaren zal de stuurgroep de nodige aanpassingen doen en met advies voorleggen aan het PKN Beraad van 3 maart.

Daarna wordt de aangepaste overeenkomst wederom aan de kerkenraden  gezonden met advies  een voorgenomen besluit tot vaststelling te nemen. Vervolgens worden de gemeenteleden in een gemeenteberaad gehoord.

Als het gemeenteberaad instemt met het advies en de inhoud van de overeenkomst, stellen de kerkenraden de conceptovereenkomst definitief vast en kan de federatie definitief worden opgericht.

De naam van de federatie zal zijn “Protestantse gemeente Schouwen aan Zee”.

Nu nog in oprichting dus.

Dat zal een belangrijke mijlpaal betekenen voor de 4 samenwerkende kerken in de Westhoek. Met de totstandkoming van de federatie worden de samenwerkende kerken verstevigd in hun samenwerking en kunnen zij het hoofd bieden aan het voortbestaan van de kerken in de Westhoek. Een federatie is geen fusie, maar kan wel een goede basis vormen voor een fusie op termijn als dat wenselijk of noodzakelijk is.

Na de officiele besluitvorming zal een implementatietraject volgen en zullen nog veel praktische details nader uitgewerkt moeten worden.

Evaluatie van de Sage-subsidie

De kerken worden bij het vormen van één federatie in de Westhoek gesubsidieerd door de landelijke PKN. Er is een gemeente-adviseur , mevrouw Anneloes Steglich, toegevoegd om het hele proces te begeleiden en te ondersteunen. De kerken betalen zelf een (bescheiden) bijdrage in de kosten en de landelijke kerk betaalt daarvan het leeuwenaandeel. Het hele proces verloopt tot nu toe volgens verwachting en het ziet er naar uit dat het met goed gevolg kan worden afgerond. Tussentijds is overeenkomstig de voorwaarden van de landelijke PKN een evaluatieverslag gemaakt en het concept daarvan is goedgekeurd.

Verslagen werkgroepen

Samen Vieren: het programma voor bijzondere bijeenkomsten van 2016 is goedgekeurd.

Pioniersplek Noordwelle: Het project Kloosterwelle is door de landelijke PKN goedgekeurd als pioniersplek.Binnenkort, 9 december ’s avonds om 19.15 uur, zal de samenwerkingsovereenkomst voor de nieuwe pioniersplek Kloosterwelle worden ondertekend door de:

  • Vertegenwoordigers van de samenwerkende kerken, die ieder € 6000,-- (over 3 jaren gerekend) hebben toegezegd,

  • Het pioniersteam,

  • De landelijke PKN met een bijdrage van  2 x € 18.000.-

Mevrouw Jonna van den Berg is pionierswerker  geworden. Ronald van de Zande is webbeheerder.  

 

WindKracht 8

Kijk op de website


 

Project Kloosterwelle

Voor het project Kloosterwelle is een pioniersplan met bijbehorende begroting opgesteld. Het pioniersplan bestrijkt een periode van drie jaar. Bedoeling is dat het plan concreet genoeg is om richting te geven en tegelijk voldoende ruimte laat om biddend en werkend te ontdekken wat God geeft en waar de deelnemers behoefte aan hebben. Bedoeling is dat vanuit de Corneliuskerk van Noordwelle een kloostergemeenschap wordt opgebouwd voor en met mensen die op zoek zijn naar rust en stilte, zingeving en gemeenschap. Elke week zijn er vespers met veel stilte en aansluitend aandachtvolle maaltijden. Daarnaast zijn er regelmatig retraites met stiltewandelingen door de natuur. Hierbij zijn mensen uit de regio rond Noordwelle betrokken en toeristen die langere of kortere tijd in de gemeenschap participeren. In Kloosterwelle komen mensen dichter bij zichzelf en ze maken kennis met de oer-christelijke bronnen en monastieke tradities waaruit wordt geput. Op die manier herontdekken mensen hun identiteit in de ontmoeting met andersdenkenden.

De 4 samenwerkende PKN kerken betalen gedurende de eerste 3 jaar een bijdrage, terwijl de landelijke PKN organisatie eenzelfde bijdrage levert.Na drie jaar moet het project zichzelf bedruipen. Als de kerkenraden akkoord gaan en de landelijke PKN ook, zal een samenwerkingsovereenkomst worden getekend.

 

 

Federatievorming

De stuurgroep federatievorming, gevormd uit het bestuur van het PKN-Beraad, is bezig met het opstellen van de eerste fase van de federatieovereenkomst. De federatie wordt gevormd door de kerken HG-Burgh, GK-Haamstede, PG-Scharendijke en de HG-Renesse-Noordwelle. Bedoeling is de overeenkomst in 2 fasen aan de kerkenraden ter beoordeling voor te leggen.Het eindresultaat zal in zijn geheel uiteindelijk aan het gemeenteberaad van de deelnemende kerken ter beoordeling worden voorgelegd.

 

Stand van zaken vacature HG-Burgh

De Burghse gemeente heeft van het RCBB toestemming gekregen om een predikant te beroepen voor 60%.Er is nu intensief overleg hoe de vacature vervuld zal gaan worden. Daarover kan pas in later stadium meer bekendheid aan worden gegeven. Zodra meer duidelijkheid is verkregen welke gedachten ideeën er over de invulling van de vacature leven zal e.e.a. in het PKN-Beraad worden afgestemd.

 

Invulling van diensten

De HG-Burgh en de GK-gemeente gaan maandelijks gezamenlijke diensten houden op elke 1e zondag van de maand. Dit zal plaatsvinden op wisselende locaties. HG-Renesse-Noordwelle en PG-Scharendijke zullen dubbele diensten organiseren.

kinder koor project 2017

in Zierikzee

Graag nodigen wij alle kinderen van 4 tot 14 jaar  uit om te zingen in het Kinder-Koor-Project 2017.

Graag aanmelden via v.d.hoek@filternet.nl.

Op woensdagmiddag 22 november vanaf 14.00 u. gaan we oefenen en naar het concert mag iedereen komen luisteren!

Het optreden begint om 15.45 u. en duurt een uur. In de CGK Zierikzee, Zevengetijstraat.

Daarbij is ds. v.d.Bosch, kampioen Sjofar-blazen en drs. Netty Baan aanwezig.

De collecte die gehouden wordt is voor Mercy Ships.

Tot dan!    

Namens kinderkoor de Sjofar: Ellen v.d.Hoek

 

voor meer informatie:
klik op onderstaande bladzijden

Verslag Diaconiereisje 2017

met de bus naar Beveland en Walcheren

Zaterdag 16 september jl. maakten we een uitstapje voor senioren, verzorgd door onze samenwerkende diaconieën. Vanuit de Pelgrimskerk Haamstede, Ontmoetingskerk Haamstede, Hervormde Gemeente Burgh, Hervormde Gemeente Renesse/Noordwelle en Bethlehemkerk Scharendijke waren we met ruim vijftig deelnemers.

Buschauffeur Christoffel Meerman vertrok met ons om 12 uur vanaf de Pelgrimskerk (Platboslaan) naar het verenigingsgebouw van Ons Boeregoed in Kruiningen. Wegens wegwerkzaamheden volgde hij een alternatieve route: via de Oosterschelde-kering en vanaf Goes over landelijke weggetjes langs Kapelle.  Bij aankomst om 13.00 uur was de ontvangst met koffie/thee en boluscake of eierkoek, waarna Gerard van start ging met de presentatie van de Zeeuwse klederdracht. Na de verhalen over keussen, mussen, bloedkraelen en gitten werd er nog een keer koffie geschonken. We luisterden tijdens deze koffiepauze naar Fennie Lindenbergh met het verhaal “Het lendeschot” (uiteraard in dialect) en we hebben samen ons Zeeuwse Volkslied gezongen.

Om 14.30 uur vervolgde Gerard zijn verhaal over de klederdracht en wel over zichtbare verschillen tussen protestant en katholiek. De drachten van Walcheren, Nieuwland, Zuid-Beveland, Arnemuiden en Zeeuws Vlaanderen kwamen aan bod. Dan is het tijd voor een drankje en een hapje, onder welk genot we een tweede smakelijk verhaal in het dialect voorgedragen krijgen. Hierna volgen de drachten van Westkapelle, Noord-Beveland, Tholen, Schouwen (o.a. over ’t Muzegat) en Duiveland. Er wordt uitgelegd dat in Zeeland 13 verschillende klederdrachten zijn te onderscheiden.

Vereniging Ons Boeregoed houdt zich ook bezig met dans, toneel, dialect, geschiedenis… eigenlijk alles op het gebied van de Zeeuwse cultuur. We krijgen nog verteld en getoond wat er historisch voorafging aan het nu gangbare “ondergoed”. Na het gedichtje “Oe at kwam dat de dracht verdwient”, worden we om 16.30 uur uitgezwaaid door de mensen van Ons Boeregoed en gaan wij met de touringcar verder naar Grand Café Willem in Middelburg. Na een opening met gebed door Sjaak hebben we frietjes, kroket, heerlijke boontjes, sla, appelmoes en mayonaise gegeten. En als toetje: lekker vanille-ijs met slagroom. We sluiten de maaltijd af met het zingen van “Een vaste burcht is onze God” (in verband met 500 jaar Reformatie) en “Dankt, dankt nu allen God”. Neeltje heeft namens onze diaconieën een woord van dank gericht aan degenen die ons met zoveel inzet wilden ontvangen. Daarnaast kunnen wij wel stellen dat onze deelnemers uit verschillende kerkelijke gemeenten elkaar in ieder geval versterken met een leuke ontmoeting en een gezellig samenzijn!

Om 19.30 uur waren we terug bij de Pelgrimskerk. Na deze geslaagde dag rest ons alleen nog even een bedankje aan de organisatoren en deelnemers: zonder hen was dit alles niet mogelijk, bedankt allemaal!

Vriendelijke groeten,
Peter en Isabel Jonker, Noordwelle

Verslag Diaconiereisje 2017 Verslag Diaconiereisje 2017

Monumentendag

een bijzondere belevenis

Ook dit jaar was De Nationale Monumentendag een succes.
Een medewerker:

Bijzondere contacten op de Monumentendag mogen ervaren.

Mensen vaak heel stil, bidden, soms met tranen of juist een glimlach.

Veel kaarsjes zijn ontstoken

Ca 341 personen welkom geheten door : Bert, Kees en Lex.

DANK !

Monumentendag Monumentendag

Schouws Koper Ensemble

Het Schouws Koperensemble bestond in 2014, 50 jaar en is van twee cornettisten uitgegroeid tot het huidige ensemble. De allereerste uitvoering was een arrangement voor twee cornetten van het door prinses Juliana gemaakte lied “De zon schijnt in mijn ziel vandaag”. Het nieuw opgerichte kerkkoor zong dit lied bij haar eerste optreden in de Jacobuskerk. Kerkkoor en Schouws Koperensemble zijn dus even oud.

Direct na deze medewerking aan een dienst in de Jacobuskerk voegden zich twee eufoniumspelers er bij. Het huidige ensemble bestaat uit twee trompetten, een bugel, een hoorn, een trombone, een eufonium, een Besbas en slagwerk.Vanaf het allereerste begin staat het geheel onder leiding van Henk Blom, die alle arrangementen voor dit ensemble schrijft.

Schouws Koper Ensemble

Kerk op de vroongronden

gezien met de Fjoertoer

Op zaterdag 23 september werd voor de vierde keer de Fjoertoer in Renesse gelopen. Meer dan 3500 deelnemers liepen een prachtige route langs vele (licht-) objecten, waaronder de kerk op de Vroongronden.

Kerk op de vroongronden

Nieuw zendings- en diaconieproject

Steun aan samenwerkingsverband in Pakistan

Vanaf 2016 steunt onze kerk een nieuw zendings- en diaconieproject!

Al jaren draagt onze kerk bij aan zendingswerk in Ghana. Onlangs is in de regionale commissie voor de werkvelden Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO), gekozen om vanaf begin 2016 een nieuw doel te steunen. Samen met onze kerkelijke gemeente is er besloten om vanuit Schouwen-Duiveland en Tholen bij te gaan dragen aan een samenwerkingsverband in Pakistan (Azië). Het werk is gericht op het vergroten van voedselzekerheid, het verbeteren van de situatie van verstandelijk beperkte kinderen en het bevorderen van de interreligieuze verhoudingen. Door middel van specifieke diaconiecollectes tijdens de kerkdiensten kunnen onze gemeenteleden naar behoeven bijdragen.

Directe steun aan 50.000 mensen

Vanaf 2016 helpen we het Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling (NOAD) met financiële steun voor hun activiteiten. NOAD is in 2003 opgericht als samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties, in het zuiden van de provincie Punjab in Pakistan. Het netwerk hecht zeer aan de participatie van de gehele gemeenschap en gelijkheid van vrouwen en kinderen in het bijzonder. Ook let men op de ecologische duurzaamheid van de landbouwactiviteiten. NOAD is erop gericht dat boerengezinnen uiteindelijk zonder steun van buitenaf kunnen functioneren. In de komende jaren biedt NOAD directe steun aan 8.400 gezinnen, ongeveer 50.000 personen. Men hoopt echter een drie keer zo groot publiek te bereiken, omdat van de boeren verwacht wordt dat zij de opgedane kennis delen met anderen.

Onderzoeker en bruggenbouwer

Kor Grit is promovendus in een onderzoeksproject naar christenen in Pakistan in opdracht van Universiteit Utrecht, Kerk in Actie en Christian Study Centre. Hij onderzoekt daar sinds voorjaar 2014 de relatie tussen christenen en andere religieuze groepen, tussen religie en politiek en de maatschappelijke positie van christenen. Gedurende 4 jaar woont en werkt hij elk jaar ongeveer 6 maanden in de Punjab. Zijn onderzoek kan op termijn bijdragen aan ons begrip van christenen in Pakistan en ten goede komen aan de interreligieuze relaties in het land. We steunen daarom dit onderzoek.

Verbetering van de positie van arme boerengezinnen

Op het platteland van Pakistan leven veel arme boerengezinnen en landloze loonarbeiders, die nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden en te weinig voedsel hebben om van te leven. De Punjab-provincie is de graanschuur van Pakistan, maar de rijkdom van het land is hoofdzakelijk in handen van grootgrondbezitters. NOAD zet zich in voor het verbeteren van de landbouwactiviteiten van de arme boeren en landloze loonarbeiders en hun gezinnen. Men traint de boeren om door middel van andere technieken grotere opbrengsten te behalen uit hun landbouwactiviteiten. Hierdoor kunnen zij een hoger inkomen verwerven en is hun voedselkwaliteit en voedselzekerheid toegenomen. De boeren worden bijeengebracht in samenwerkingsverbanden, zodat men van elkaars kennis kan profiteren en samen betere prijzen kan bedingen voor producten. Zo staat men samen sterker ten opzichte van de overheid en grootgrondbezitters.

Kinderen met een verstandelijke beperking

Verstandelijk gehandicapten zijn in Pakistan de meest gemarginaliseerde groep; ze worden nauwelijks gezien, gehoord of geteld. Tijdens hun werk in de dorpen kwamen de medewerkers van NOAD de schrijnende situatie van de verstandelijk beperkte kinderen tegen. Naast het landbouwwerk heeft NOAD nu een programma opgezet om hun situatie te verbeteren. Ouders worden geholpen om kinderen te leren zich onafhankelijker op te stellen in de gemeenschap. Kinderen leren zich zo op emotioneel, fysiek en sociaal terrein beter redden. Er wordt daarnaast veel werk gemaakt van bewustwording in de dorpen; gehandicapten hebben dezelfde rechten als ieder ander. Ouderorganisaties worden opgezet en getraind om zich actief in te zetten voor deze rechten.